Notu Gizle
Sorunuzu EUSE'den seçip kopyalayın, daha sonra ilgili sayfada (CTRL) + (F) tuş kombinasyonuyla arama kutusunu açarak yapıştırın ve arayın.

Teos 7. Bölüm Soru ve Cevaplar

Konusu 'Eğitim' forumundadır ve Muhasebe Cafe tarafından 18 Ağustos 2016 başlatılmıştır.

 1. Muhasebe Cafe

  Muhasebe Cafe Yönetici Yönetici  Aşağıdakilerden hangisinde ödemeler bilançosundaki ".....rezervler" artar?

  A) Cari işlemler dengesi + sermaye ve finans heabı + net hata ve noksan pozitif ise

  B) Cari işlemler dengesi + sermaye ve finans hesabı + net hata ve noksan negatif ise

  C) Cari işlemler dengesi – sermaye ve finans hesabı negatif ise

  D) Cari işlemler dengesi + sermaye ve finans hesabı pozitif ise

  E) Cari işlemler dengesi + sermaye ve finans heabı negatif ise

  Sabit kur sisteminin geçerli olduğu bir ekonomide cari işlemler dengesi açık vermektedir ve bu açık döviz rezervleri ile finanse edilmektedir. Bu ekonomi için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

  A) Faiz oranları düşer ve üretim artar

  B) Para arzı artar, faiz oranları düşer ve üretim artar

  C) Para arzı azalır, faiz oranları artar ve üretim azalır

  D) Para arzı artar ve üretim artar

  E) Kur artar ve faiz oranları düşer


  Aşağıdakilerden hangisi günümüzde ödemeler bilançosundaki ".....net hata ve noksan" kaleminin oluşmasının nedeni değildir?

  A) İhracat ve ithalat ile ilgili bilgilerin doğru kaydedilmemesi

  B) Turizm gelirleri gibi bazı kalemlerin tahmin yoluyla belirlenmesi

  C) Döviz tevdiat hesaplarındaki çözülmeler

  D) Bavul ticareti

  E) Kaçakçılık yoluyla bazı malların ülkeye getirilmesi


  Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosu sermaye ve finans hesabını etkilemez?

  A) Merkez bankası döviz rezervleri

  B) Ülkenin mevcut üretim düzeyi

  C) İç ve dış şoklar

  D) Cari işlemler dengesi açığı

  E) Ülkeler arası faiz oranı farklılıkları


  Aşağıdakilerden hangisi ".....genel bütçe" içinde yer almaz?

  A) Başbakanlık

  B) Bakanlıklar

  C) TBMM

  D) Cumhurbaşkanlığı

  E) İl özel idaresi


  Aşağıdakilerden hangisi analitik açıdan ödemeler bilançosu ".....otonom" işlemleri arasında yer almaz?

  A) Mal ithalatı

  B) Merkez bankasının döviz alımı yapması

  C) Mal ihracatı

  D) Portföy yatırımları

  E) İşçi gelirleri


  Gelir tablosu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Gelir tablosu işletmenin varlık ve kaynak değişimlerini gösterir.

  B) Gelir tablosunda gelecek dönem gelir ve giderleri de gösterilebilir.

  C) Gelir tablosu dinamik özelliktedir.

  D) Gelir tablosundaki gelir ve giderler nakit esasına göre hesaplanır.

  E) Gelir tablosu, ".....nereden geldi nereye gitti tablosu" olarak da bilinir.


  Özkaynaklar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Özkaynakların dönem net kârına oranı büyüdükçe işletmenin özkaynak kârlılığı artar.

  B) Özkaynaklar, işletmenin borçları dışındaki finansal kaynaklarıdır.

  C) Özkaynaklar tutarı, sürekli sermaye tutarından daha büyük olur.

  D) Özkaynakların ödenmiş sermayeye oranı büyüdükçe, işletmenin otofinasman olanağından daha çok yararlanmış olduğu düşünülebilir.

  E) Özkaynakların pasif toplamı içindeki payı büyüdükçe işletmenin finansman riski azalır.


  Bilançoları, işletme bilançosu ve konsolide bilanço olmak üzere ayıran biri aşağıdakilerden hangisine göre bir ayrım yapmaktadır?

  A) İşletme hukuku bakımından

  B) Şekil bakımından

  C) Vergi hukuku bakımından

  D) Mali analiz açısından

  E) Kapsam bakımından


  Fon akış tablolarında kullanılan fon kavramı üç farklı içerikle tanımlanabilir. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bu kapsamda değildir?

  Fon, tüm finansal araçlardır.
  Fon, net işletme (çalışma) sermayesidir.
  Fon, para ve para benzerleridir.
  Fon, otofinansman kaynaklarıdır.  A) Yalnızca II.
  B) Yalnızca IV.
  C) II. ve III.
  D) Yalnızca III.
  E) I. ve II


  Aşağıdakilerden hangileri finansal tablolar analizinin dolaylı ön koşullarından değildir?

  Sektörel ortamın koşullarının analizde dikkate alınması
  Ekonomik ortamın koşullarının analizde dikkate alınması
  İşletmenin yapısal ve yönetsel koşullarının analizde dikkate alınması
  Muhasebe uygulama koşullarının analizde dikkate alınması


  A) Yalnızca II.
  B) Yalnızca IV.
  C) I. ve II
  D) Yalnızca III.
  E) I. ve III


  Finansal tablolar analisti analizini yapacağı şirketin, sektördeki en başarılı şirket veya başarılı birkaç şirketlere göre durumlarını karşılaştıracak şekilde analiz yapmayı amaçlıyor ise bu analiz için kullanması gereken standart oranlar aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

  A) Standart maliyetler

  B) Sektör (sanayi) standartları

  C) Tarihi standartlar

  D) Bütçe standartları

  E) İdeal standartlar


  Muhasebe bilgi sistemi, ürettiği bilgilerle aşağıdaki yönetim faaliyetlerinin hangisine doğrudan katkıda bulunmaz?

  A) İşletme faaliyetlerinin planlanması

  B) Yeni pazarların oluşturulması

  C) Faaliyetlerin kontrolünün sağlanması

  D) Yönetimin varlıklar üzerindeki sorumluluğunu yerine getirme

  E) Varlıkların korunmasının sağlanması


  Aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün genel amaçlarından biri değildir?

  A) Denetim için uygun verilerin elde edilmesi

  B) Yasal ve yönetsel kurallara uygunluk

  C) İşletme varlıklarının korunması

  D) Muhasebe bilgilerinin güvenilirliği

  E) Faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği


  İşletmelerdeki bilgi akışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Üst yönetimden alt kademelere yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler iletilir

  B) Üretilen mamullerin mamul stoklarına alınmasına ilişkin bilgi yatay bilgi akışına örnek olarak gösterilebilir

  C) Yatay bilgi akışı, faaliyetlerin farklı aşamalarına ilişkin verilerin, bu işleri yapan kişiler arasındaki akışını ifade etmektedir

  D) Üst yönetimden alt yönetime gerçekleşen faaliyetlere ilişkin bilgi akışı vardır

  E) Alt basamaklardan üst basamaklara gerçekleşen faaliyetlere ilişkin bilgi akışı vardır


  Belgelendirme işlemi bilgi işlem faaliyetlerinden hangisine bir örnek olabilir?

  A) Çoğaltma

  B) Sınıflandırma

  C) Toplama

  D) Kayıt

  E) Özetleme


  Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sistemine girdi olarak dahil edilebilecek bir işlem değildir?

  A) Personel ücretlerinin tahakkuk etmesi

  B) Kredili olarak mal satılması

  C) İşletmeye personel alınması

  D) Personel ücretlerinin ödenmesi

  E) KDV mahsubunun yapılması


  İşletmenin ihtiyaç duyulduğunda en uygun maliyetle kaynak bulması ve bu kaynakların işletme içinde dağıtımı ve kontrolü ile ilgili destek sağlamak ve bu faaliyetlere ilişkin bilgi üreten sistem aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Üretim bilgi sistemi

  B) Pazarlama bilgi sistemi

  C) Finans bilgi sistemi

  D) Muhasebe bilgi sistemi

  E) İnsan kaynakları bilgi sistemi


  Aşağıdakilerden hangisi haberleşme sisteminin elemanlarından değildir?

  A) Bilgi akışı

  B) Veri tabanı sistemleri

  C) Haberleşme kanalları

  D) Yönetim basamakları

  E) Faaliyet birimleri


  Dış kaynaklardan doğrulama tekniklerine ait aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

  A) Alınan krediler

  B) Amortisman bakiyeleri

  C) Avukatlar veya finansörler tarafından emanet veya teminat olarak tutulan tapu senetleri, Ticari borç bakiyeleri gibi, tutar ve hususların teyit edilmesi amacıyla kullanılır.

  D) Banka hesap bakiyeleri ve bankadaki işletme ile ilgili diğer bilgiler

  E) Üçüncü taraflarca işlenmek üzere veya konsinye olarak gümrüklü antrepolarda tutulan stoklar


  Önemlilik ile denetim riski arasındaki ilişki için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Önemlilik seviyesi arttıkça, denetim riski azalır veya önemlilik seviyesi azaldıkça denetim riski artar

  B) Denetçi, planlama aşamasında finansal tablolar üzerinde önemli yanlışlığa sebep olabilecek konuları belirler.

  C) Önemlilik ile denetim riski seviyesi arasında ters yönlü bir ilişki vardır

  D) Denetçi belirlenmiş önemli yanlışlık riskini mümkünse azaltmak durumundadır

  E) Denetçi planlanmış denetimin yapısını, şeklini ve ücretini değiştirmeyip uygulamak durumundadır.


  Ek denetim teknikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) İnceleme

  B) Gözetim

  C) Yeniden hesaplama

  D) Bilgi toplama

  E) Doğrulama


  Analitik inceleme teknikleri, işletmeye ait finansal bilgilerin incelenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

  A) Amortisman gideri tahmini gibi denetçinin beklentileri

  B) İşletmenin borç ve likidite oranının, faaliyette bulunulan sektör ortalamasıyla karşılaştırılması

  C) Önceki dönemlere ait karşılaştırılabilir nitelikteki bilgiler

  D) İşletmenin satışlarının ticari alacaklarına oranının, faaliyette bulunulan sektör ortalamasıyla karşılaştırılması

  E) Bütçe ve tahminler gibi işletmenin beklediği sonuçlar


  Muhasebe tahminin denetiminde yapılması gerekenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Bilgi işlem sisteminin değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi

  B) İşletme yönetiminin kullandığı süreçlerin gözden geçirilmesi ve test edilmesi

  C) İşletme yönetiminin onay süreçlerinin gözden geçirilmesi

  D) Bilanço tarihinden sonraki olayların incelenmesi

  E) Hesaplamaların test edilmesi


  Denetçinin bir uzman ile çalışması durumunda dikkate alınacak konular arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Uzman çalışmasının kapsamının belirlenmesi

  B) Uzmanın mesleki yeterliliği ve tarafsızlığın belirlenmesi

  C) Uzmanın çalışmasının değerlendirilmesi

  D) Denetim raporunda uzman raporuna atıfta bulunulması

  E) Uzmanın raporunun denetim raporuna alınması


  Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme tartışmalarını önceleyen bir yazardır?

  A) Joseph Schumpeter

  B) John Dunning

  C) Roland Robertson

  D) Ronald Coase

  E) Oliver Williamson


  Aşağıdakilerden hangisi AŞIRI KÜRESELLEŞMECİ görüşlerden biri değildir?

  A) Kültürel alandaki küreselleşme piyasaları tektipleştirmektedir.

  B) Çok Uluslu şirketler küresel ekonomiye yön vermektedir.

  C) Ulus devlet küreselleşmeye yönetmektedir.

  D) Finansal piyasalardaki küreselleşme merkez bankalarının özerkliğini zayıflatmaktadır.

  E) Bilişim teknolojileri küreselleşme sürecini hızlandırmaktadır.


  Aşağıdakilerden hangisi FORDİZMİN yapısal krizine yol açan nedenlerden biri değildir?

  A) Tüketici davranışlarındaki değişiklikler.

  B) Enflasyon.

  C) Fordist üretim paradigması teknik sınırlarına ulaşması.

  D) Kadınların çalışma hayatına girmesi.

  E) Uluslararası rekabet.


  Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme tartışmalarını önceleyen bir yazardır?

  A) Kenichi Ohmae

  B) David Held

  C) Marshall Mc Luhan

  D) Paul Hirst

  E) David Godlblatt


  Gerçek kişi tarafından tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen gelir türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ücret

  B) Gayrimenkul sermaye iradı

  C) Menkul sermaye iradı

  D) Ticari kazanç

  E) Diğer kazanç ve irat


  Aşağıdaki kazançlardan hangisi serbest meslek kazancı olarak beyan edilemez?

  A) Diş protezcisinin elde ettiği gelir

  B) Tahkim işleri nedeniyle hakemlerin aldıkları ücretler

  C) Adi şirketler tarafından serbest meslek faaliyetleri sonucunda elde edilen kazançlar

  D) Gümrük komisyoncuların elde ettiği kazançlar

  E) Kolektif şirketler tarafından serbest meslek faaliyeti sonucunda doğan kazançlar


  Serbest meslek faaliyeti ile uğraşan bir kolektif şirket için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Hiçbiri

  B) Ortaklarının elde ettiği gelir ticari kazanç sayılır

  C) Bilanço esasına göre defter tutamaz

  D) Bilanço esasına göre tuttuğu defter serbest meslek kazancı defteri yerine geçer

  E) Kazancını serbest meslek kazanç defteri üzerinden tespit edemezler


  Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında serbest meslek erbabı sayılmaz?

  A) Noterler

  B) Borsa ajan ve acentaları

  C) Sigorta prodüktörleri

  D) Dava vekilleri

  E) Gümrük komisyoncuları


  Serbest meslek faaliyetinde bulunan bir adi komandit şirkette komandite ortak olan Bay A'nın elde ettiği gelir aşağıdakilerden hangisine girer?

  A) Serbest meslek kazancı

  B) Menkul sermaye iradı

  C) Ücret

  D) Diğer kazanç ve irat

  E) Ticari kazanç


  Serbest meslek faaliyetinde bulunan bir kolektif şirkette ortak olan Bay A'nın elde ettiği gelir aşağıdakilerden hangisine girer?

  A) Ücret

  B) Gayrimenkul sermaye iradı

  C) Ticari kazanç

  D) Menkul sermaye iradı

  E) Serbest meslek kazancı


  Mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olan mükellef A 2010 yılında mesken olarak kiraya verdiği konuttan elde ettiği gelir için aşağıdaki gayrimenkul sermaye iradı istisnalarından hangisini kullanabilir?

  A) Gayrimenkul sermaye iradının tamamı

  B) 2.600.-YTL

  C) 2.200.-YTL

  D) Hiçbiri

  E) 2.000.-YTL


  Vergi hukukunda, beyanların ve ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu sağlamak amacıyla yükümlünün defter kayıtları, belgeleri ve envanteri üzerinde derinlemesine yapılan araştırmaya ne ad verilir?

  A) Araştırma

  B) İnceleme

  C) Yoklama

  D) Arama

  E) Teftiş


  Aşağıdakilerden hangisinde, bir işletmenin ana bütçesini oluşturan temel bütçeler doğru olarak verilmiştir?

  A) Faaliyet bütçeleri - Satış bütçesi - Üretim bütçesi

  B) Gelir bütçesi - Üretim bütçesi - Genel yönetim giderleri bütçesi

  C) Satış bütçesi - Üretim bütçesi - Genel yönetim giderleri bütçesi

  D) Yatırım bütçesi - Satış bütçesi - Genel yönetim giderleri bütçesi

  E) Faaliyet bütçeleri - Yatırım bütçesi - Finansman bütçesi


  Üretim bütçesi hazırlanırken gerekli olan üretim miktarı aşağıdaki formüllerden hangisi kullanılarak belirlenebilir?

  A) Fiili satış miktarı + mevcut dönem sonu stok miktarı

  B) Bütçelenen satış miktarı + dönem başı istenen stok miktarı

  C) Bütçelenen satış miktarı + dönem sonu istenen stok miktarı - mevcut dönem başı stok miktarı

  D) Fiili satış miktarı + dönem başı istenen stok miktarı - mevcut dönem sonu stok miktarı

  E) Bütçelenen satış miktarı + dönem başı istenen stok miktarı - mevcut dönem sonu stok miktarı


  Aşağıdakilerden hangisi ".....istisnalarla yönetim" ilkesinin gereğidir?

  A) Olumlu ve/veya olumsuz sapmalar analiz edilmez.

  B) Olumsuz bütçe sapmaları analiz edilirken, olumlu sapmalar analiz edilmez.

  C) Her türlü olumsuz bütçe sapması analiz edilir.

  D) Her türlü olumlu bütçe sapması analiz edilir.

  E) Tolerans aralığı dışında kalan bütçe sapmaları analiz edilir.

  Faaliyet bütçelerinin hazırlanmasına aşağıdakilerden hangisi temel oluşturur?

  A) Mamulün birim maliyetinin tahmini

  B) Proforma gelir tablosu

  C) Satışların tahmini

  D) Üretim miktarının tahmini

  E) Proforma bilanço


  Aşağıdakilerden hangisi değişken maliyetleri esas alarak fiyatlandırma yapan bir işletmenin kesinlikle maliyete ekleyemeyeceği bir gider türüdür?

  A) Direkt işçilik gideri

  B) Amortisman gideri

  C) Direkt ilk madde ve malzeme gideri

  D) Endirekt malzeme gideri

  E) Elektrik gideri


  Olası farklı faaliyet hacimleri için hazırlanmış bütçelere ne denir?

  A) Faaliyet bütçesi

  B) Genel bütçe

  C) Esnek bütçe

  D) Üretim bütçesi

  E) Statik bütçe


  İşletmede ilgili üretim döneminde oluşan ve birim başına düşen bazı maliyet bilgileri şöyledir:

  Direkt ilk madde ve malzeme giderleri: 5 TL/birim
  Direkt İşçilik Giderleri: 1 TL/birim
  Değişken Genel Üretim Giderleri: 2 TL/birim
  Sabit Genel Üretim Giderleri: 2 TL/birim
  Mamulün birim satış fiyatı en düşük kaç TL olmalıdır?

  A) 10

  B) 8

  C) 4

  D) 5

  E) 6


  Aşağıdakilerden hangisi üretim bütçesinden etkilenerek düzenlenen bir bütçe değildir?

  A) Direkt hammadde ve malzeme satın alma bütçesi

  B) Genel üretim giderleri bütçesi

  C) Direkt hammadde ve malzeme kullanım bütçesi

  D) Satış bütçesi

  E) Direkt işçilik giderleri bütçesi
   

Sayfayı Paylaş

Users found this page by searching for:

 1. Aşağıdakilerden hangisi temel finansal tablolarda yer alan kalemlerden birisi değildir