Notu Gizle
Sorunuzu EUSE'den seçip kopyalayın, daha sonra ilgili sayfada (CTRL) + (F) tuş kombinasyonuyla arama kutusunu açarak yapıştırın ve arayın.

SMMM Vergi Hukuku Çıkmış Sorular 2012 (Staja Giriş)

Konusu 'Eğitim' forumundadır ve Muhasebe Cafe tarafından 14 Nisan 2017 başlatılmıştır.

 1. Muhasebe Cafe

  Muhasebe Cafe Yönetici Yönetici  2012 yılı 3. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…

  1-)Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ve yolcu taşıma bileti kesmeye mecbur bulunan mükelleflerin sefer sırasında taşıtta bulundurmaları gereken belge aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Muhabere evrakı
  B) Perakende satış fişi
  C) Taşıma irsaliyeleri
  D) Serbest meslek makbuzu
  E) Yolcu listeleri

  2-)Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmiş aşağıdaki durumlardan hangisi, mükelleflerin işlemiş oldukları ve vergi kaybı doğuran ama idarenin bilgisi dışında kalmış suçlardan belli koşullar altında kurtulma olanağı sağlar?
  A) Pişmanlık ve ıslah
  B) Tecil
  C) Zor durum
  D) Terkin
  E) Cezalarda indirim

  3-)Türkiye’de vergi koyma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
  A) Maliye Bakanlığı
  B) İçişleri Bakanlığı
  C) Türkiye Büyük Millet Meclisi
  D) Mahkemeler
  E) Gelir İdaresi Başkanlığı

  4-) “Kurumlar vergisi, beyannamenin verildiği dönemin sonuna kadar ödenir.” İfadesinde verilen sürenin niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hak düşürücü süre
  B) İdari süre
  C) Yargısal süre
  D) Düzenleyici süre
  E) Kanuni süre

  5-)Aşağıdaki kazanç türlerinden hangisi Gelir Vergisi Kanunu açısından diğer kazanç ve iratlar arasında yer alır?
  A) Zırai kazanç
  B) Kurum kazancı
  C) Ticari kazanç
  D) Arızi kazançlar
  E) Serbest meslek kazancı

  6-)Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu’na tabi olan gelire giren kazanç ve iratların özelliklerinden biri değildir?
  A) Tüzel kişilerin gelirlerini kapsamaması
  B) Gerçek kişiler tarafından elde edilmesi
  C) Her türlü kazanç ve iradı içermesi
  D) Safi olması
  E) Bir takvim yılında elde edilmesi

  7-)18 yaşını doldurmamış küçük bir çocuğun ya da akıl hastalığı nedeniyle kısıtlı bir kişinin kira geliri elde etmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Küçük ve kısıtlıya düşen beyanname vermek, vergiyi ödemek gibi ödevler bunların kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilir.
  B) Küçük ve kısıtlıların vergi mükellefi olmaları mümkün olmadığı için vergi hukuku açısından yapılması gereken bir şey yoktur.
  C) Vergi dairesi, bu kişilere noter kanalıyla bir vekil tayin ederek vergisel ödevlerin bu vekil aracılığı ile yerine getirilmesini sağlar.
  D) Söz konusu kişilerin kanuni temsilcileri bir mali müşavirle anlaşarak vergisel sorumlulukları bu kişinin üzerine aktarırlar.
  E) Küçük ve kısıtlıların her türlü menfaati ve sorumluluğu genel olarak sulh hukuk mahkemeleri tarafından izlenir ve yerine getirilir.

  8 -)Vergi borcu, vergilendirme sürecinin hangi aşamasında hukuken doğmuş sayılır?
  A) Verginin tahakkuk ettiği
  B) Vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği
  C) Vergi ihbarnamesinin tebliğ edildiği
  D) Verginin tarh edildiği
  E) Verginin tahsil edildiği

  9-) Verginin konusuna giren bir işlemin belli nedenlerle kanunla vergi dışında bırakılmış olmasına ne ad verilir?
  A) Vergilendirmede hata
  B) Dar mükellefiyet
  C) Muafiyet
  D) Verginin terkini
  E) İstisna

  10-)Kanuni süresinde verilmeyen beyanname içeriği vergi, aşağıdaki usullerden hangisine göre tarh edilir?
  A) Düzeltme yolu ile
  B) İdarece
  C) Basit usulde
  D) Res’en
  E) İkmalen

  Cevaplar


  1-E 2-A 3-C 4-E 5-D 6-C 7-A 8-B 9-E 10-D (Sorular devam ediyor)
  2012 yılı 2. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…


  1-)Vergi Usul Kanunu uyarınca, fatura, hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en çok kaç gün içinde düzenlenmek zorundadır?
  A) 1
  B) 7
  C) 10
  D) 15
  E) 20

  2-)Tüketicinin tüketim amacıyla aldığı bir emtiayı, kendisinin bir araç ile taşıttırması halinde aşağıdaki belgelerden hangisinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz?
  A) Serbest meslek makbuzu
  B) Ücret bordrosu
  C) Müstahsil makbuzu
  D) Gider pusulası
  E) Fatura

  3-)Aşağıdakilerden hangisi basit usule tabi olmanın genel şartlarından biridir?
  A) Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların dışında kalanların, bir yıllık gayri safi iş hasılatının kanuni tutarın altında kalması
  B) Satın aldıkları malları olduğu gibi satanların yıllık alımları toplamının, kanuni tutarın altında kalması
  C) Ticari faaliyet dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmak
  D) Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak
  E) Mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmak

  4-)İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi, Vergi Usul Kanunu açısından aşağıdaki cezalardan hangisini gerektirir?
  A) Kaçakçılık cezası
  B) Özel usulsüzlük
  C) Kusur cezası
  D) II. derece usulsüzlük cezası
  E) I. derece usulsüzlük cezası

  5-)Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu kapsamında, gelir vergisi mükelleflerinin gelire giren kazanç ve iratlarından biri değildir?
  A) Menkul sermaye iradı
  B) Kurum kazancı
  C) Zirai kazanç
  D) Gayrimenkul sermaye iradı
  E) Diğer kazanç ve iratlar

  6-)Ücret gelirlerinin vergilendirilmesi, aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmiştir?
  A) Gelir Vergisi Kanunu
  B) 6183 sayılı A.A.T.U. Hakkında Kanun
  C) Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
  D) Katma Değer Vergisi Kanunu
  E) Kurumlar Vergisi Kanunu

  7-)Serbest meslek faaliyeti ile uğraşmayan kolektif ortaklıklarda ortakların elde ettiği kazanç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Diğer kazanç ve irat
  B) Zirai kazanç
  C) Ücret
  D) Menkul sermaye iradı
  E) Ticari kazanç

  8 -)Vergi hukukunda yorum yaparken, özelikle maddi yükümlülüğe ilişkin konularda kıyas, hukuk yaratma ve boşluk doldurma gibi yollara gidilememesinin temelinde aşağıdaki ilkelerden hangisi yer alır?
  A) Ödeme gücü ilkesi
  B) Yatay adalet ilkesi
  C) Kanun önünde eşitlik ilkesi
  D) Vergilerin kanuniliği ilkesi
  E) Dikey adalet ilkesi

  9-)Aşağıdakilerden hangisi verginin ikmalen tarh edilmesini gerektirir?
  A) Defter, kayıt ve belgelerin usulsüz olması
  B) Verilen beyannamede gelirin eksik bildirilmesi ve bu eksikliğin defter, kayıt ve belgelerden belirlenmesi
  C) Yasal defterlerin tasdik ettirilmemiş olması
  D) Vergi beyannamesinin yasal süre içinde verilmemesi
  E) Verilen beyannamede matraha ilişkin bilgilerin gösterilmemesi

  10-)Aşağıdaki mükelleflerden hangisi iş hacmine bakılmaksızın birinci sınıf tüccar sayılır?
  A) Fırın işletmecisi Bay (Y)
  B) Otel işleten (X) limited şirketi
  C) Toptan ticaret işiyle uğraşan (R) adi şirketi
  D) İnşaat müteahhidi Bay (F)
  E) Kendi adına bir kuaför dükkanı işleten Bayan (Z)

  Cevaplar


  1-B 2-E 3-D 4-E 5-B 6-A 7-E 8-D 9-B 10-B (Sorular devam ediyor)
  2012 yılı 1. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…


  1-)Türkiye’de vergi koyma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
  A) Maliye Bakanlığı
  B) İçişleri Bakanlığı
  C) Türkiye Büyük Millet Meclisi
  D) Mahkemeler
  E) Gelir İdaresi Başkanlığı

  2-)Bir işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya, değerden düşmeye konu olan varlıkların değerinin yok edilmesine ne ad verilir?
  A) Değerleme
  B) Gider
  C) Şüpheli alacak
  D) Maliyet
  E) Amortisman

  3-)Tahakkuk ederek tahsil aşamasına gelmiş gelir vergisi borcunun belli sebeplerle silinerek ortadan kalkmasına ne ad verilir?
  A) Tecil
  B) Terkin
  C) İade
  D) Mahsup
  E) Tahakkuk

  4-)Posta yoluyla taahhütlü gönderilen beyanname, kanunen hangi tarihte verilmiş sayılır?
  A) Beyannamenin üzerinde yazılı olan tarihte
  B) Tahakkuk fişinin düzenlendiği tarihte
  C) Beyannamenin postaya verildiği tarihte
  D) Beyannamenin vergi dairesine geldiği tarihte
  E) Beyannamenin vergi dairesine gelmesinden sonraki yedinci günde

  5-)Gerçek usulde vergiye tabi olan bir çiftçinin, gerçek usulde vergiye tabi olmayan bir çiftçiden satın aldığı mallar için düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Serbest meslek makbuzu
  B) Gider pusulası
  C) Ödeme kaydedici cihaz fişi
  D) Müstahsil makbuzu
  E) Fatura

  6-)Gayrimenkul sermaye iradında aşağıdaki gider unsurlarından hangisi hasılattan indirilemez?
  A) Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma gideri
  B) Kiraya verilen kıymete ait sigorta giderleri
  C) Kiraya verenin yaptığı onarım giderleri
  D) Gayrimenkul sermaye iradı istisnasına düşen gider kısmı
  E) Kiraya verilen kıymetin amortismanı

  7-)Katma değer vergisi uygulamasında, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenler tarafından, alıcıya ya da adına hareket edenlere devredilmesine ne ad verilir?
  A) Kiralama
  B) Konsinye ihracat
  C) Ödünç
  D) Hizmet ifası
  E) Teslim

  8 -)Zirai faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olan mükellefler, Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında aşağıdaki usullerden hangisine göre vergilendirilemezler?
  A) Tevkifat esası
  B) Bilanço esası
  C) Basit usul
  D) Gerçek usul
  E) Zirai işletme hesabı esası

  9-)Mükellef A’nın, yangın sonucunda değerini tamamen kaybeden ve aktife kayıtlı gayrimenkulü için aşağıdaki amortisman yöntemlerinden hangisine başvurması gerekir?
  A) Madenlerde amortisman
  B) Arazide amortisman
  C) Azalan bakiyeler usulü ile amortisman
  D) Fevkalede amortisman
  E) Normal amortisman

  10-)Tebliğ işlemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Alıcının adresi hiçbir şekilde bilinmezse tebliğ, ilan yoluyla yapılır.
  B) Yabancı ülkelerde bulunanların bilinen adreslerine vergi dairesi tarafından doğrudan tebliğ yapılır.
  C) İlgilinin kabul etmesi şartıyla dairede tebliğ yapılabilir.
  D) Tebliği evrakı, esasa müessir olmayan şekil hatalarından dolayı hukuki kıymetini kaybetmez.
  E) İlgilinin kabul etmesi şartıyla komisyonda tebliğ yapılabilir.

  Cevaplar
  1-C 2-E 3-B 4-C 5-D 6-D 7-E 8- C 9-D 10-B

  2011 yılı 3. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…

  1-)X Ltd. Şirketinin aktifine kayıtlı amortismana tabi bulunan iktisadi kıymetinin en son kayıtlı değeri 10.000 TL’dir. Aynı zamanda bu iktisadi kıymete ilişkin olarak birikmiş olan amortisman tutarı 3.000 TL’dir. Şirketin fabrikasında çıkan yangında söz konusu iktisadi kıymet tamamen ziyana uğramıştır. Sigorta şirketi bu ziyana ilişkin olarak X Ltd. Şirketine 5.000 TL sigorta karşılığı ödeme yapmıştır. Bu durumda X Ltd. Şirketinin elde ettiği toplam kâr/zarar tutarı kaçtır?
  A) 2.000 TL zarar
  B) 2.000 TL kâr
  C) 5 TL kâr
  D) 10.000 TL zarar
  E) 5.000 TL zarar

  2-)Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenler tarafından, alıcıya ya da adına hareket edenlere devredilmesine katma değer uygulamasında ne ad verilir?
  A) Konsinye satış
  B) Teslim
  C) Ödünç
  D) Kiralama
  E) Hizmet ifası

  3-)Tebliğ işlemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) İlgilinin kabul etmesi şartıyla dairede tebliğ yapılabilir.
  B) Alıcının adresi hiç bilinmezse tebliğ, ilan yolu ile yapılır.
  C) İlgilinin kabul etmesi şartıyla komisyonda tebliğ yapılabilir.
  D) Yabancı ülkelerde bulunanların bilinen adreslerine vergi dairesi tarafından doğrudan tebliğ yapılır.
  E) Esasa müessir olmayan şekil hatalarından dolayı tebliğ evrakı hukuki kıymetini kaybetmez.

  4-)Sermaye piyasası araçlarının getirileri, Gelir Vergisi Kanunu’nda aşağıdaki gelir türlerinden hangisinin içinde irdelenir?
  A) Ticari kazanç
  B) Gayrimenkul sermaye iradı
  C) Menkul sermaye iradı
  D) Ücretler
  E) Zirai kazanç

  5-)Gelir Vergisi Kanunu uyarınca, gayrimenkul sermaye iradı istisnasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) İstisna, binaların hem mesken hem de işyeri olarak kiraya verilmesi durumunda geçerlidir.
  B) İstisna haddi içinde kalan mesken kirası beyan edilmez.
  C) İstisna tutarı üzerinde hasılat elde edip beyan edilmemesi ya da eksik beyan edilmesi durumunda istisnadan yararlanılamaz.
  D) Ticari gelirini yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar istisnadan yararlanamaz.
  E) İstisna, konut olarak kiraya verilen binalar için geçerlidir.

  6-)Aşağıdakilerden hangisi 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kurumlar vergisi muafiyetine tabi değildir?
  A) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
  B) Yalnız idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler
  C) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
  D) Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları
  E) Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri

  7-) Y Anonim Şirketi’nin aktifine kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün kiraya verilmesinde elde edilen gelir aşağıdaki gelir türlerinden hangisinin kapsamında yer alır?
  A) Gayrimenkul sermaye iradı
  B) Diğer kazanç ve irat
  C) Ticari kazanç
  D) Zirai kazanç
  E) Menkul sermaye iradı

  8 -)Türkiye’deki yerel yönetimlerin vergilendirme yetkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Gerek il özel idareleri gerekse belediyeler finansman açıklarını yeni vergiler koymak suretiyle giderebilirler.
  B) İl özel idarelerinin kendi sınırları içinde vergi koyma yetkisi bulunmadığı halde, belediyeler meclisleri aracılığıyla yeni vergiler koyabilirler.
  C) Belediyeler, belli vergilerin oranlarında değişiklik yapabilirler.
  D) Yerel yönetimler yasalarla kendilerine bırakılmış belli vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yapabilirler.
  E) Belediyeler, yeni vergi koyamazlar ancak vergi konularını, mükelleflerini ve vergi matrahlarını diledikleri şekilde belirleyebilirler.

  9-)Vergi yükümlülüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Yükümlülüğe ilişkin özel sözleşmeler kural olarak vergi idaresini bağlamaz.
  B) Kamu kurumları ve yabancı gerçek ya da tüzel kişiler yükümlü olamazlar.
  C) Verginin yasal yükümlüsü ile parasal yükünü çeken kişinin her zaman aynı kişi olması gerekmez.
  D) Vergiyi doğuran olayın yasalarla yasaklanmış olması, yükümlülüğün doğumuna engel değildir.
  E) Vergilendirmeye ilişkin ödevlerin her zaman asıl vergi yükümlüsü tarafından yerine getirilmesi gerekmez.

  10-)İkmalen ve resen tarh edilen vergilerin tahakkuk anını tespit etmek için aşağıdakilerden hangisinin esas alınması gerekir?
  A) Vergi ihbarnamesinin düzenlenme tarihinin
  B) Vergi incelemesinin bitiş tarihinin
  C) Zamanaşımı süresinin
  D) Vergi incelemesinin başlama tarihinin
  E) Vergi mahkemesinde dava açma süresinin

  Cevaplar
  1-A 2-B 3-D 4-C 5-A 6-E 7-C 8-D 9-B 10-E
   

Sayfayı Paylaş