Notu Gizle
Sorunuzu EUSE'den seçip kopyalayın, daha sonra ilgili sayfada (CTRL) + (F) tuş kombinasyonuyla arama kutusunu açarak yapıştırın ve arayın.

SMMM Vergi Hukuku Çıkmış Sorular 2011 (Staja Giriş)

Konusu 'Eğitim' forumundadır ve Muhasebe Cafe tarafından 14 Nisan 2017 başlatılmıştır.

 1. Muhasebe Cafe

  Muhasebe Cafe Yönetici Yönetici  2011 yılı 3. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…

  1-) X Ltd. Şirketinin aktifine kayıtlı amortismana tabi bulunan iktisadi kıymetinin en son kayıtlı değeri 10.000 TL’dir. Aynı zamanda bu iktisadi kıymete ilişkin olarak birikmiş olan amortisman tutarı 3.000 TL’dir. Şirketin fabrikasında çıkan yangında söz konusu iktisadi kıymet tamamen ziyana uğramıştır. Sigorta şirketi bu ziyana ilişkin olarak X Ltd. Şirketine 5.000 TL sigorta karşılığı ödeme yapmıştır. Bu durumda X Ltd. Şirketinin elde ettiği toplam kâr/zarar tutarı kaçtır?
  A) 2.000 TL zarar
  B) 2.000 TL kâr
  C) 5 TL kâr
  D) 10.000 TL zarar
  E) 5.000 TL zarar

  2-) Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenler tarafından, alıcıya ya da adına hareket edenlere devredilmesine katma değer uygulamasında ne ad verilir?
  A) Konsinye satış
  B) Teslim
  C) Ödünç
  D) Kiralama
  E) Hizmet ifası

  3-) Tebliğ işlemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) İlgilinin kabul etmesi şartıyla dairede tebliğ yapılabilir.
  B) Alıcının adresi hiç bilinmezse tebliğ, ilan yolu ile yapılır.
  C) İlgilinin kabul etmesi şartıyla komisyonda tebliğ yapılabilir.
  D) Yabancı ülkelerde bulunanların bilinen adreslerine vergi dairesi tarafından doğrudan tebliğ yapılır.
  E) Esasa müessir olmayan şekil hatalarından dolayı tebliğ evrakı hukuki kıymetini kaybetmez.

  4-) Sermaye piyasası araçlarının getirileri, Gelir Vergisi Kanunu’nda aşağıdaki gelir türlerinden hangisinin içinde irdelenir?
  A) Ticari kazanç
  B) Gayrimenkul sermaye iradı
  C) Menkul sermaye iradı
  D) Ücretler
  E) Zirai kazanç

  5-) Gelir Vergisi Kanunu uyarınca, gayrimenkul sermaye iradı istisnasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) İstisna, binaların hem mesken hem de işyeri olarak kiraya verilmesi durumunda geçerlidir.
  B) İstisna haddi içinde kalan mesken kirası beyan edilmez.
  C) İstisna tutarı üzerinde hasılat elde edip beyan edilmemesi ya da eksik beyan edilmesi durumunda istisnadan yararlanılamaz.
  D) Ticari gelirini yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar istisnadan yararlanamaz.
  E) İstisna, konut olarak kiraya verilen binalar için geçerlidir.

  6-) Aşağıdakilerden hangisi 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kurumlar vergisi muafiyetine tabi değildir?
  A) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
  B) Yalnız idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler
  C) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
  D) Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları
  E) Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri

  7-) Y Anonim Şirketi’nin aktifine kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün kiraya verilmesinde elde edilen gelir aşağıdaki gelir türlerinden hangisinin kapsamında yer alır?
  A) Gayrimenkul sermaye iradı
  B) Diğer kazanç ve irat
  C) Ticari kazanç
  D) Zirai kazanç
  E) Menkul sermaye iradı

  8 -) Türkiye’deki yerel yönetimlerin vergilendirme yetkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Gerek il özel idareleri gerekse belediyeler finansman açıklarını yeni vergiler koymak suretiyle giderebilirler.
  B) İl özel idarelerinin kendi sınırları içinde vergi koyma yetkisi bulunmadığı halde, belediyeler meclisleri aracılığıyla yeni vergiler koyabilirler.
  C) Belediyeler, belli vergilerin oranlarında değişiklik yapabilirler.
  D) Yerel yönetimler yasalarla kendilerine bırakılmış belli vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yapabilirler.
  E) Belediyeler, yeni vergi koyamazlar ancak vergi konularını, mükelleflerini ve vergi matrahlarını diledikleri şekilde belirleyebilirler.

  9-) Vergi yükümlülüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Yükümlülüğe ilişkin özel sözleşmeler kural olarak vergi idaresini bağlamaz.
  B) Kamu kurumları ve yabancı gerçek ya da tüzel kişiler yükümlü olamazlar.
  C) Verginin yasal yükümlüsü ile parasal yükünü çeken kişinin her zaman aynı kişi olması gerekmez.
  D) Vergiyi doğuran olayın yasalarla yasaklanmış olması, yükümlülüğün doğumuna engel değildir.
  E) Vergilendirmeye ilişkin ödevlerin her zaman asıl vergi yükümlüsü tarafından yerine getirilmesi gerekmez.

  10-) İkmalen ve resen tarh edilen vergilerin tahakkuk anını tespit etmek için aşağıdakilerden hangisinin esas alınması gerekir?
  A) Vergi ihbarnamesinin düzenlenme tarihinin
  B) Vergi incelemesinin bitiş tarihinin
  C) Zamanaşımı süresinin
  D) Vergi incelemesinin başlama tarihinin
  E) Vergi mahkemesinde dava açma süresinin

  Cevaplar


  1-A 2-B 3-D 4-C 5-A 6-E 7-C 8-D 9-B 10-E (Sorular devam ediyor)
  2011 yılı 1. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…


  1-) İşi bırakan bir mükellefin katma değer vergisi beyannamesini ne zaman vermesi gerekir?
  A) İşi bıraktığı tarihten itibaren on gün içinde
  B) İşi bıraktığı gün
  C) İşi bıraktığı tarihten itibaren beş gün içinde
  D) İşi bıraktığı tarihten itibaren onbeş gün içinde
  E) İşi bıraktığı tarihi izleyen ayın yirmidördüncü günü akşamına kadar

  2-) Bir işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya, değerden düşmeye konu olan varlıklarının değerinin yok edilmesine ne ad verilir?
  A) Değerleme
  B) Amortisman
  C) Gider
  D) Maliyet
  E) Şüpheli alacak

  3-)Vergi Usul Kanunu uyarınca, değersiz alacaklar aşağıdaki değerleme usullerinden hangisi ile değerlemeye tabi tutulur?
  A) Emsal bedel
  B) Rayiç bedel
  C) Mukayyet değer
  D) Tasarruf değeri
  E) İtibari değer

  4-)Gerçek şahıs tarafından gayrimenkulden ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüz ve teferruattan elde edilen gelir, aşağıdaki gelir türlerinden hangisinin kapsamında yer alır?
  A) Diğer kazanç ve irat
  B) Menkul sermaye iradı
  C) Ticari kazanç
  D) Serbest meslek kazancı
  E) Gayrimenkul sermaye iradı

  5-) Arsa alım satım işiyle devamlı olarak uğraşan mükellef A’nın 2009 takvim yılında elde ettiği hasılat tutarı 150.000 TL, satışların toplam maliyet bedeli de 125.000 TL’dir. Mükellefin bundan başka bir geliri bulunmamaktadır. Buna göre, mükellef A’nın 2009 verilendirme dönemi beyanı için, Gelir Vergisi kanunu uyarınca aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) 25.000 TL, ticari kazanç
  B) 25.000 TL, menkul sermaye iradı
  C) 25.000 TL, diğer kazanç ve irat
  D) 150.000 TL gayrimenkul sermaye iradı
  E) 150.000 TL serbest meslek kazancı

  6-)Aşağıdakilerden hangisi hesap hatalarından biridir?
  A) Mevzuda hata
  B) Matrah hatası
  C) Muafiyet döneminde hata
  D) Mükellefiyette hata
  E) Mükellefin şahsında hata

  7-)Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisi Kanunu uygulamasında istisna teşkil etmez?
  A) Hisse senedi teslimi
  B) Külçe altın teslimi
  C) Vergiden muaf esnaf tarafından yapılan teslim ve hizmetler
  D) Ticari işletmeye dahil gayrimenkulün kiralanması
  E) Serbest bölgelerde verilen hizmetler

  8 -)Siyasal iktidarın keyfi vergilendirme gücüne gösterilen tepkinin sonucunda kabul edilen ve “temsilsiz vergi olmaz” ilkesi yönünde dolaylı da olsa atılan ilk adım olarak nitelenen belge aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
  B) Haklar Dilekçesi
  C) İnsan ve Vatandaş Hakları Beyannamesi
  D) Haklar Demeci
  E) Magna Carta

  9-)
  I. Hukuki uyuşmazlıklar
  II. Yargı kararına konu olmuş hususlar
  III. Ödeme emri aşamasındaki uyuşmazlıklar
  IV. Beyana dayalı tarhiyatlar
  Yukarıdakilerden hangileri, vergi hatalarının düzeltilmesi usulünün kapsamının dışındadır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) III ve IV
  D) I, II ve III
  E) II, III ve IV

  10-)Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmiş aşağıdaki kurumlardan hangisi, mükelleflerin işlemiş oldukları ve vergi kaybı doğuran ama idarenin bilgisi dışında kalmış suçlardan belli koşullar altında kurtulma olanağı sağlar?
  A) Vergi affı
  B) Pişmanlık ve ıslah
  C) Tescil
  D) Terkin
  E) Cezalarda indirim

  Cevaplar


  1-E 2-B 3-C 4-E 5-A 6-B 7-D 8-E 9-D 10-B (Sorular devam ediyor)
  2011 yılı 1. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…


  1-)Aşağıdakilerden hangisi yoklama memurlarının yetkileri arasında yer almaz?
  A) Taşınan yolcu ve malların miktar ve mahiyetlerini tespit etmek
  B) Belgelerin usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini denetlemek
  C) Özel yetki verilmiş olmak kaydıyla günlük hasılatı tespit etmek
  D) Nakil vasıtalarını durdurmak
  E) Vergi cezası kesmek

  2-)Aşağıdakilerden hangisi organik yönden “idari süre” niteliğindedir?
  A) Yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi
  B) Cezalardan indirimden yararlanmak için öngörülen başvuru süresi
  C) Pişmanlıktan yararlanmak isteyenler için öngörülmüş beyanname verme süresi
  D) Vergi incelemelerinde haklı bir mazeret gösterenlere defterlerini vergi dairesine getirmeleri için verilen süre
  E) Dava açma süresi

  3-)Uzlaşma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Dava açmadan önce uzlaşma yoluna gidilmesi zorunludur.
  B) Bir tür idari sözleşmedir.
  C) Kaçakçılık suçları uzlaşmanın kapsamı dışındadır.
  D) Uzlaşmaya varılması üzerine imzalanan tutanak kesin olup, bu konuda artık hiçbir idari ya da yargısal başvuru yapılamaz.
  E) Uzlaşmaya varılmış vergilerde ayrıca cezalarda indirim (VUK.m.376) uygulanmaz.

  4-)Serbest meslek erbabının mesleki faaliyetlerine ilişkin olarak yaptığı her türlü tahsilat için düzenlemesi gereken belge aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Müstahsil makbuzu
  B) Fatura
  C) Gider pusulası
  D) Perakende satış fişi
  E) Serbest meslek makbuzu

  5-)Aşağıdaki gelirlerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu’na göre ücret değildir?
  A) Spor hakemlerine yapılan ödemeler
  B) Her türlü yarışma jürisine ödenen paralar
  C) Kurumlarda yönetim kurulu başkanına verilen kar payları
  D) Bilirkişilere ödenen paralar
  E) Eksperlere ödenen paralar

  6-)Takdir komisyonu kararlarına karşı aşağıdakilerden hangisi dava açabilir?
  A) İnceleme elemanları
  B) Mükellef
  C) Bu durumda hiç kimse dava açamaz.
  D) Vergi dairesi
  E) Kendisine vergi cezası kesilenler

  7-)Ticari sermayeye dahil olmayan binek otomobili hangi değerleme esası kullanılarak değerlenir?
  A) Maliyet bedeli
  B) İtibari değer
  C) Emsal bedel
  D) Borsa rayici
  E) Mukayyet değer

  8 -)Serbest meslek faaliyetinde bulunmayan eshamlı komandit ortaklıklarda komandite ortağın ortaklık kârından aldığı pay aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinin kapsamında yer alır?
  A) Ticari kazanç
  B) Menkul sermaye iradı
  C) Diğer kazanç ve irat
  D) Ücret
  E) Zirai faaliyet

  9-)Vergi Usul Kanunu’na göre fatura en çok kaç gün içinde düzenlenmek zorundadır?
  A) 1
  B) 7
  C) 10
  D) 15
  E) 20

  10-)Gerçek kişi tarafından tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen gelir türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Diğer kazanç ve irat
  B) Ticari kazanç
  C) Gayrimenkul sermaye iradı
  D) Ücret
  E) Menkul sermaye iradı
  Cevaplar
  1-E 2-D 3-A 4-E 5-C 6-D 7-C 8-A 9-B 10-E
   

Sayfayı Paylaş