Notu Gizle
Sorunuzu EUSE'den seçip kopyalayın, daha sonra ilgili sayfada (CTRL) + (F) tuş kombinasyonuyla arama kutusunu açarak yapıştırın ve arayın.

SMMM Vergi Hukuku Çıkmış Sorular 2010 (Staja Giriş)

Konusu 'Eğitim' forumundadır ve Muhasebe Cafe tarafından 14 Nisan 2017 başlatılmıştır.

 1. Muhasebe Cafe

  Muhasebe Cafe Yönetici Yönetici  2010 yılı 3. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…

  1-) Türk vergi sisteminin temel olarak kabul ettiği tarhiyat şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Res’en tarhiyat
  B) Beyana dayalı tarhiyat
  C) Düzeltme yolu ile tarhiyat
  D) İdarece tarhiyat
  E) İkmalen tarhiyat

  2-) Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecek gider unsurlarından biri değildir?
  A) Kanuni hükümlere göre ayrılan amortismanlar
  B) İşletme ile ilgili belediye vergileri ve harçlar
  C) Sendikalara ödenen aidatlar
  D) İşle ilgili olarak ilama bağlı ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar
  E) Para cezaları

  3-) Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi kanunu uygulamasında serbest meslek erbabı sayılmaz?
  A) Sigorta prodüktörleri
  B) Noterler
  C) Borsa ajan ve acentaları
  D) Gümrük komisyoncuları
  E) Dava vekilleri

  4-) Aşağıdaki durumlardan hangisi Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre teslim değildir?
  A) Bir malın alıcının gösterdiği yere teslim edilmesi
  B) Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik tarafından alıcıya devredilmesi
  C) Hizmetin ifa edilmiş olması
  D) Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik adına hareket edenler tarafından alıcı adına hareket edenlere devredilmesi
  E) Trampa

  5-) İthalatta alınan katma değer vergisi ne zaman ödenir?
  A) İthalatı takip eden ayın yirminci gününün akşamına kadar
  B) Gümrük vergisi ile birlikte
  C) İthalatı takip eden yirmi gün içinde
  D) Malın gümrükten çekilmesinden sonraki onbeş gün içinde
  E) Beyanname verilen ayı takip eden ayın yirmialtıncı gününün akşamına kadar

  6-) XYZ Anonim şirketinin aktifine kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün kiraya verilmesinden elde edilen gelir aşağıdaki gelir türlerinden hangisinin kapsamında yer alır?
  A) Gayrimenkul sermaye iradı
  B) Menkul sermaye iradı
  C) Ticari kazanç
  D) Zirai kazanç
  E) Diğer kazanç ve irat

  7-) Bir vergi yasası hükmü yorumlanırken kanun gerekçesinden ve meclis tutanaklarından yararlanılması aşağıdaki yorum yöntemlerinden hangisinin uygulandığını gösterir?
  A) Tarihi yorum
  B) Sistematik yorum
  C) Deyimsel yorum
  D) Ekonomik yaklaşım
  E) Amaçsal yaklaşım

  8- ) Vergi yasalarının geriye yürümezliği, anayasal ilkelerden hangisinin gereğidir?
  A) Demokratik devlet
  B) Genellik
  C) Eşitlik
  D) Hukuki güvenlik
  E) Sosyal devlet

  9-)
  I. Gecikme zammı uygulanır.
  II. Gecikme faizi uygulanır.
  III. Cebri icra takibi yapılır.
  IV. Usulsüzlük cezası kesilir.
  Vergi borcunu vadesinde ödemeyen bir mükellef için yukarıdaki işlemlerden hangisi gerçekleştirilir?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) III ve IV
  D) I, II ve III
  E) I, II, III ve IV

  10-) Vade tarihi 15.09.2010 olan bir vergi alacağı için tahsil zamanaşımı süresi ne zaman dolar?
  A) 31.12.2020
  B) 15.09.2020
  C) 31.12.2015
  D) 15.09.2015
  E) 31.12.2013

  Cevaplar


  1-B 2-E 3-A 4-C 5-B 6-C 7-A 8-D 9-B 10-C (Sorular devam ediyor)
  2010 yılı 2. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…


  1-)
  I. Resim ve harçlar
  II. Vergi cezaları
  III. Devletin sebepsiz zenginleşmeden doğan alacakları
  IV. Belediyelerin sözleşmeden doğan alacakları
  Yukarıdakilerden hangileri kamu alacağı niteliğindedir?
  A) Yalnız III
  B) I ve II
  C) III ve IV
  D) I, III ve IV
  E) II, III ve IV

  2-)Aşağıdakilerden hangisi ihtiyati haciz sebepleri arasında yer almaz?
  A) Borçlunun kaçma olasılığının olması
  B) Borçlunun belli bir ikametgahının olmaması
  C) Teminat vermeyi gerektiren durumların varlığı
  D) Ödeme emrine itiraz edilmesi
  E) Borçlunun mal bildiriminde bulunmaması

  3-)Yükümlüde yanlışlık yapılarak (A) kişisi yerine (B) kişisinden vergi alınması, idari işlem teorisi açısından, tarh işleminin hangi unsurunda sakatlığa yol açar?
  A) Konu
  B) Yetki
  C) Şekil
  D) Sebep
  E) Maksat

  4-)Aşağıdaki gelir unsurlarından hangisi tahakkuk esasına göre tespit edilir?
  A) Serbest meslek kazançları
  B) Ticari kazançlar
  C) Ücretler
  D) Değer artış kazançları
  E) Gayrimenkul sermaye iratları

  5-)Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu uyarınca yürürlükte bulunan cezalardan biri değildir?
  A) Vergi ziyaı cezası
  B) I. derecede usulsüzlük cezası
  C) Usulsüzlük cezası
  D) Özel usulsüzlük cezası
  E) Ağır kusur cezası

  6-)İşletmede kullanılan demirbaş eşyalar aşağıdaki değerleme ölçülerinden hangisi ile değerlemeye tabi tutulur?
  A) İtibari değer
  B) Maliyet bedeli
  C) Mukayyet değer
  D) Rayiç bedeli
  E) Tasarruf değeri

  7-)Serbest meslek faaliyetinde bulunan bir adi komandit şirkette komandite ortak olan Bay A’nın elde ettiği gelir aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?
  A) Serbest meslek kazancı
  B) Ticari kazanç
  C) Menkul sermaye iradı
  D) Diğer kazanç ve irat
  E) Ücret

  8 -)Aşağıdakilerden hangisinin teminat olarak gösterilmesi ihtiyati haczi ortadan kaldırmaz?
  A) Bankalar tarafından düzenlenen süresiz teminat mektubu
  B) Hazine bonosu
  C) Para
  D) Üçüncü şahıslar tarafından gösterilen menkul mallar
  E) Devlet tahvil

  9-)Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ve yolcu taşıma bileti kesmeye mecbur bulunan mükelleflerin sefer sırasında taşıtta bulundurmaları gereken belge aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Muhabere evrakı
  B) Taşıma irsaliyeleri
  C) Yolcu listeleri
  D) Perakende satış fişi
  E) Serbest meslek makbuzu

  10-)Aşağıdaki defterlerden hangisi Vergi Usul Kanunu uyarınca tasdike tabi değildir?
  A) Yevmiye defteri
  B) Defter-i kebir
  C) Çiftçi işletme defteri
  D) Envanter defteri
  E) Serbest meslek kazancı defteri

  Cevaplar


  1-B 2-D 3-A 4-B 5-E 6-B 7-A 8-D 9-C 10-B (Sorular devam ediyor)
  2010 yılı 1. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…


  1-)Vergi oranlarında yasanın öngördüğü alt ve üst sınırlar içinde değişiklik yapılabilmesi için aşağıdaki düzenleme türlerinden hangisine ihtiyaç vardır?
  A) Sirküler
  B) Genel tebliğ
  C) Bakanlar Kurulu kararı
  D) Özelge
  E) İç genelge

  2-)Vergi Usul Kanunu’nun değerleme hükümlerine göre, bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için taşıdığı gerçek değere ne ad verilir?
  A) Maliyet bedeli
  B) Tasarruf değeri
  C) Borsa rayici
  D) İtibari değer
  E) Mukayyet değer

  3-)Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen ve uzlaşma başvurusunun vergi ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 30 gün içinde yapılmasını öngören süre, hukuki niteliği açısından ne tür bir süredir?
  A) Zamanaşımı süresi
  B) Düzenleyici süre
  C) İdari süre
  D) Hak düşürücü süre
  E) Müsamaha süresi

  4-)Türkiye’de vergi koyma yetkisi, ilke olarak aşağıdakilerden hangisine aittir?
  A) Gelir İdaresi Başkanlığı
  B) Defterdarlık
  C) TBMM
  D) Maliye Bakanlığı
  E) Yargıtay

  5-)Vergi konusuna giren bir işlemin belli nedenlerle kanunla vergi dışında bırakılmış olmasına ne ad verilir?
  A) Muafiyet
  B) Verginin terkini
  C) Vergilendirmede hata
  D) Dar mükellefiyet
  E) İstisna

  6-)Aşağıdakilerden hangisi vergi dairesinin fonksiyonlarından biri değildir?
  A) Mükellefi tespit etmek
  B) Vergiyi tarh etmek
  C) Vergiyi tahakkuk ettirmek
  D) Vergi mahkemesi kararlarını bozmak
  E) Vergiyi tahsil etmek

  7-)Aşağıdakilerden hangisi vergi levhası asmak zorunda değildir?
  A) Anonim şirketler
  B) Gayrimenkul sermaye iradı elde edenler
  C) Zırai kazanç sahipleri
  D) Serbest meslek erbabı
  E) Eshamlı komandit şirketler

  8 -)Zirai faaliyetle iştigal eden adi komandit şirketlerde, komandite ortağın şirket kârından aldığı pay aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinin kapsamında yer alır?
  A) Menkul sermaye iradı
  B) Zirai kazanç
  C) Ücret
  D) Şahsi ticari kazanç
  E) Diğer kazanç ve irat

  9-)Aşağıdakilerden hangisi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, kurumlar vergisi muafiyetine tabi değildir?
  A) Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri
  B) Sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler
  C) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
  D) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
  E) Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları

  10-)Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun asli kaynaklarından biri değildir?
  A) Kanun
  B) Anayasa
  C) Kanun hükmünde kararname
  D) Uluslararası anlaşmalar
  E) Özelge

  Cevaplar
  1-C 2-B 3-D 4-C 5-E 6-D 7-B 8-D 9-A 10-E
   

Sayfayı Paylaş