Notu Gizle
Sorunuzu EUSE'den seçip kopyalayın, daha sonra ilgili sayfada (CTRL) + (F) tuş kombinasyonuyla arama kutusunu açarak yapıştırın ve arayın.

SMMM Vergi Hukuku Çıkmış Sorular 2009 (Staja Giriş)

Konusu 'Eğitim' forumundadır ve Muhasebe Cafe tarafından 14 Nisan 2017 başlatılmıştır.

 1. Muhasebe Cafe

  Muhasebe Cafe Yönetici Yönetici  2009 yılı 3. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…
  1-) Vergi Usul Kanunu’na göre, işe başlamanın zamanında bildirilmemesi aşağıdaki cezalardan hangisini gerektirir?
  A) I. derece usulsüzlük cezası
  B) Kaçakçılık cezası
  C) II. derece usulsüzlük cezası
  D) Kusur cezası
  E) Özel usulsüzlük cezası

  2-) Mükellef A’nın 2008 takvim yılında arızi olarak yaptığı serbest meslek faaliyetlerinden elde ettiği gelir, Gelir Vergisi Kanunu açısından hangi gelir unsurunun kapsamında yer alır?
  A) Serbest meslek kazancı
  B) Gayrimenkul sermaye iradı
  C) Ticari kazanç
  D) Diğer kazanç ve irat
  E) Zırai kazanç

  3-) 6183 Sayılı Kanun’un 10.md. çerçevesinde kabul edilebilecek teminatlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Para, teminat olarak kabul edilebilir.
  B) Üçüncü şahıslar tarafından borçlu lehine gösterilecek olan menkul mallar teminat olarak kabul edilebilir.
  C) Borçlu lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen gayrimenkuller, teminat olarak kabul edilmez.
  D) Hazine bonosu teminat olarak kabul edilebilir.
  E) Devlet tahvilleri teminat olarak kabul edilebilir.

  4-) Gelir Vergisi Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi diğer kazanç ve iratlar arasında yer alır?
  A) Zirai kazanç
  B) Serbest meslek kazançları
  C) Ticari kazanç
  D) Ücret
  E) Değer artış kazançları

  5-) İşletme varlıkları dışında kalan telif haklarının ve ihtira beratlarının; müellifleri, mucitleri ve bunların kanuni mirasçıları dışındaki kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?
  A) Kurum kazancı
  B) Ücret
  C) Ticari kazanç
  D) Değer artış kazancı
  E) Serbest meslek kazancı

  6-) Borçlunun ölümü sonrasında amme alacağının 6183 Sayılı Kanun uyarınca takip edilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Terekenin takibi ölüm günü dahil üç gün süre ile durdurulur.
  B) Takip kesinlikle üç ay ertelenir.
  C) Takibe mirası reddetmemiş mirasçılar hakkında devam edilir.
  D) Takip işlemleri tereke üzerinden devam eder.
  E) Terekenin iflas masası tarafından takip edilmesi halinde takip işlemleri durdurulur ve ilgili mercie amme alacakları bildirilir.

  7-) X Ltd.Şti’nin 2008 hesap döneminde 2.000 TL elektrik gideri, 8.000 TL özsermaye üzerinden faiz ödemesi, 9.000 TL genel kurul toplantı salonu kira ödemesi ve 10.000 TL Ar-Ge harcaması bulunmaktadır. Bu durumda söz konusu şirketin 2008 hesap dönemi için kanunen kabul edilen gider toplamı kaç bin TL dir?
  A) 12
  B) 15
  C) 21
  D) 29
  E) 30

  8- ) Vergi yasalarının uygulanması sırasında kıyas yoluna başvurulmasının yasak olması aşağıdaki ilkelerden hangisinin gereğidir?
  A) Mülkilik
  B) Verginin tarafsızlığı
  C) Ödeme gücü
  D) Geçmişe yürümezlik
  E) Verginin yasallığı

  9-) Vergi hukuku açısından aşağıdaki defter türlerinden hangisi, mükellefin faaliyet alanının niteliğine göre tutulması gereken özel defterler arasında yer alır?
  A) İmalat defteri
  B) Yevmiye defteri
  C) Envanter defteri
  D) İşletme hesabı defteri
  E) Büyük defter

  10-)
  I. Gelir vergisi
  II. KDV
  III. Gümrük vergisi
  IV. Emlak vergisi
  Mali tatil uygulaması yukarıdaki vergilerden hangilerine ilişkin süreleri etkilemez?
  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) III ve IV
  E) I, II ve IV

  Cevaplar:


  1-A 2-D 3-C 4-E 5-D 6-B 7-C 8-E 9-A 10-D (Sorular devam ediyor)


  2009 yılı 2. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…
  1-) Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında menkul sermaye iradı sayılmaz?
  A) Her çeşit alacak faizi
  B) Tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışlarından elde edilen bedeller
  C) Mevduat faizleri
  D) Bir işletmeye dahil olmayan mallardan elde edilen kiralar
  E) Senetlerin iskonto edilmesi karşılında alınan paralar

  2-) Aşağıdakilerden hangisi işe başlamayı vergi dairesine bildirmek zorunda değildir?
  A) Kolektif şirket ortağı
  B) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi
  C) Komandit şirketin komandite ortağı
  D) Serbest meslek erbabı
  E) Kurumlar vergisi mükellefi

  3-) Aşağıdaki işlemlerin hangisinde vergi idaresi takdir yetkisine sahiptir?
  A) Tahakkuk tarihini belirlemek
  B) Tarh edilecek vergi türünü belirlemek
  C) İkmalen ya da resen tarh yöntemleri arasında seçim yapmak
  D) Usulsüzlük ya da özel usulsüzlük cezalarından hangisinin kesileceğini belirlemek
  E) Kamu alacaklarını tecil etmek

  4-)
  I. Vergi dairesi müdürleri
  II. Gelirler kontrolörleri
  III. Vergi denetmenleri
  IV. Yoklama memurları
  V. Gelir uzmanları
  Yukarıdakilerden hangileri vergi incelemesi yapma yetkisine sahiptir?
  A) Yalnız IV
  B) I ve IV
  C) I, II ve III
  D) II, IV ve V
  E) I, II, IV ve V

  5-) Vergi Usul Kanunu’na göre aşağıdaki tebliğ yöntemlerinden hangisi muhatabın kabulüne bağlıdır?
  A) Posta yoluyla tebliğ
  B) Dairede tebliğ
  C) Memur vasıtasıyla tebliğ
  D) İlan yoluyla tebliğ
  E) Basın-yayın organları aracılığı ile tebliğ

  6-) Yaptığı işlemler verginin konusuna girdiği halde, bir mükellefin kanunen vergi dışı bırakılmasına ne ad verilir?
  A) Verginin terkini
  B) Tarh
  C) Vergilendirmede hata
  D) İstisna
  E) Muafiyet

  7-) Mücbir sebepler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Kanuni süreler, mücbir sebep süresince işlemez.
  B) Mücbir sebep ortadan kalktıktan sonra, süre yeni baştan işlemeye başlar.
  C) Mücbir sebebin herkes için malum olması durumunda ayrıca ispatı gerekmez.
  D) Sürelerin işlememesi için mücbir sebeplerden birinin varlığı yeterlidir.
  E) Tarh zamanaşımı, mücbir sebep devam ettiği süre kadar uzar.

  8- ) Telif hakları ve ihtira beratlarının sahipleri ya da kanuni mirasçıları dışında kalan kişiler tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, aşağıdaki gelir gruplarından hangisinin kapsamında yer alır?
  A) Gayrimenkul sermaye iradı
  B) Ticari kazanç
  C) Serbest meslek kazancı
  D) Diğer kazanç ve iratlar
  E) Menkul sermaye iradı

  9-) Aşağıdakilerden hangisi vergi alacağını ortadan kaldıran durumlardan biri değildir?
  A) Terkin
  B) Zamanaşımı
  C) Düzeltme reddiyat
  D) Ödeme
  E) İcra takibi

  10-) Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’na göre mükellefin ödevlerinden biri değildir?
  A) Defterleri muhafaza ve ibraz etme
  B) Defter tutma
  C) İflasını isteme
  D) İşe başlamayı bildirme
  E) İş değişikliklerini bildirme

  Cevaplar


  1-D 2-B 3-E 4-C 5-B 6-E 7-B 8-A 9-E 10-C (Sorular devam ediyor)


  2009 yılı 1. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…
  1-) Arama sonucunda el konulan defter ve belgeler en geç kaç ay içinde incelenir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5

  2-) Somut bir vergilendirme işleminde vergiyi doğuran olay ile ortaya çıkan vergi ödevi ilişkisi aşağıdakilerin hangisi ile sona erer?
  A) Tahsil
  B) Tahakkuk
  C) Tarh
  D) Tebliğ
  E) Taahhüt

  3-) Gayri maddi haklar, aşağıdaki değerleme ölçütlerinden hangisi ile değerlemeye tabi tutulurlar?
  A) İtibari değer
  B) Maliyet bedeli
  C) Rayiç bedel
  D) Mukayyet değer
  E) Tasarruf değeri

  4-) Beyanların ve ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu sağlama amacıyla yükümlünün defter kayıtları, belgeleri ve envanteri üzerinde yapılan derinlemesine araştırmaya ne ad verilir?
  A) Teftiş
  B) Yoğun ve yaygın denetim
  C) Arama
  D) İnceleme
  E) Yoklama

  5-) Çekinme hakkı olmadığı halde bilgi verme yükümünü yerine getirmeyenlere aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanır?
  A) Özel usulsüzlük cezası
  B) Birinci derece usulsüzlük cezası
  C) Tazyik hapsi
  D) Uyarı cezası
  E) İkinci derece usulsüzlük cezası

  6-)
  I. Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar
  II. Tek işverenden elde edilmiş ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler
  III. Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı
  IV. Birden fazla işverenden ücret alan ama birinci işverenden sonraki ücretlerin toplamı beyan sınırını aşmayan ücretler
  Yukarıdaki gelirlerden hangileri için yıllık beyanname verilmez?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) II ve III
  D) I, II ve IV
  E) I, II, III ve IV

  7-)
  I.Kanuni merkezlerinin Türkiye’de bulunması
  II.İş merkezlerinin Türkiye’de bulunması
  III. Yönetim kurulu üyelerinin TC vatandaşı olması
  IV.Ortaklarının Türkiye’de ikamet etmesi
  Yukarıdakilerden hangileri kurumlar vergisi mükellefi olan kurumların tam mükellef kurum statüsünde vergiye tabi tutulmasında göz önüne alınır?
  A) Yalnız III
  B) I ve II
  C) II ve IV
  D) I, II ve IV
  E) II, III ve IV

  8- ) Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu’na göre ticari kazanç sayılmaz?
  A) Özel hastanelerin işletilmesinden elde edilen kazanç
  B) Özel okulların işletilmesinden elde edilen kazanç
  C) Diş protezciliğinden elde edilen kazanç
  D) Gümrük komisyonculuğundan elde edilen kazanç
  E) Coberlik işlerinden elde edilen kazanç

  9-) Aşağıdakilerden hangisi defter tutmak zorunda değildir?
  A) Kurumlar vergisinden muaf olan iktisadi kamu müesseseleri
  B) Ticaret şirketleri
  C) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler
  D) Serbest meslek erbabı
  E) II. sınıf tüccarlar

  10-)
  I. Vergi ihbarnamesinin tebliğ edilmesi
  II. Ödeme emrinin tebliğ edilmesi
  III. Süresinde vergi davası açılmaması
  IV. Açılan davanın reddedilmesi
  Yukarıdakilerden hangileri, ikmalen ya da resen tarh edilmiş bir verginin tahakkuk ettiği durumlar arasında yer alır?
  A) III ve IV
  B) II ve III
  C) I ve IV
  D) Yalnız II
  E) Yalnız I

  Cevaplar
  1-C 2-A 3-B 4-D 5-A 6-E 7-B 8-D 9-A 10-A
   

Sayfayı Paylaş