Notu Gizle
Sorunuzu EUSE'den seçip kopyalayın, daha sonra ilgili sayfada (CTRL) + (F) tuş kombinasyonuyla arama kutusunu açarak yapıştırın ve arayın.

SMMM Vergi Hukuku Çıkmış Sorular 2008 (Staja Giriş)

Konusu 'Eğitim' forumundadır ve Muhasebe Cafe tarafından 14 Nisan 2017 başlatılmıştır.

 1. Muhasebe Cafe

  Muhasebe Cafe Yönetici Yönetici  2008 yılı 3. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…

  1-)Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununda özel olarak öngörülmüş terkin nedenlerinden biridir?
  A) Mükellefin haczedilecek malının olmaması
  B) Doğal afetler sonucunda malvarlığının en az üçte birinin kaybedilmesi
  C) Ödeme halinde mükellefin çok zor duruma düşecek olması
  D) Uzlaşmanın gerçekleşmesi
  E) Mahkeme kararı ile tarh işleminin iptal edilmesi

  2-)Vergi mahkemelerinin kurulacağı yerler ve yargı çevreleri aşağıdakilerin hangisi tarafından belirlenir?
  A) Danıştay Genel Kurulu
  B) Yargıtay Genel Kurulu
  C) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
  D) İçişleri Bakanlığı
  E) Adalet Bakanlığı

  3-)Bir iktisadi kıymetin, değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değere ne ad verilir?
  A) Rayiç bedeli
  B) Emsal bedeli
  C) Tasarruf değeri
  D) Maliyet bedeli
  E) Mukayyet değer

  4-)Kurumlar vergisi oranı yüzde kaçtır?
  A) 5
  B) 10
  C) 15
  D) 20
  E) 25

  5-)Ortaklık haklarının ya da hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinin kapsamındadır?
  A) Değer artışı kazancı
  B) Serbest meslek kazancı
  C) Arızi kazanç
  D) Ticari kazanç
  E) Menkul sermaye iradı

  6-)İşletmede kullanılan demirbaş eşya, aşağıdaki değerleme ölçülerinden hangisi ile değerlemeye tabi tutulur?
  A) Mukayyet değer
  B) Maliyet bedeli
  C) Tasarruf değeri
  D) Rayiç bedel
  E) İtibari değer

  7-)Vergi idaresi tarafından, vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve nispetlerüzerinden hesaplanarak belirlenmesine ne ad verilir?
  A) Tahsil
  B) Tebliğ
  C) Tahakkuk
  D) Tarh
  E) Vergiyi doğuran olay

  :cool:Aşağıdakilerden hangisi işe başlamayı vergi dairesine bildirmek zorunda değildir?
  A) Komandit şirketin komandite ortağı
  B) Kolektif şirket ortağı
  C) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi
  D) Kurumlar vergisi mükellefi
  E) Serbest meslek erbabı

  9-)Arama sonucunda el konulan defterler en geç kaç ay içinde incelenir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5

  10-)Gecikme faizi aşağıdakilerden hangisine uygulanır?
  A) Tarh ve tahakkuk etmiş ama tebliği gecikmiş vergilere
  B) Hiç tarh edilmemiş ya da eksik tarh edilmiş vergilere
  C) Tarh edilmiş ama tahakkuk etmemiş vergilere
  D) Tarh edilmiş ama ödenmemiş vergilere
  E) Tahakkuk etmemiş

  Cevaplar


  1-B 2-E 3-C 4-D 5-A 6-B 7-D 8-C 9-C 10-B (Sorular devam ediyor)
  2008 yılı 2. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…


  1-)Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu’na göre, yaptığı iş açısından serbest meslek erbabı sayılmaz?
  A) Noter
  B) Dava vekili
  C) Konser veren müzik sanatçısı
  D) Emlak komisyoncusu
  E) Müşavir

  2-)
  I. Birinci sınıf tüccarlar
  II. İkinci sınıf tüccarlar
  III. Basit usulde vergilendirilenler
  IV. Defter tutmak zorunda olan çiftçiler

  Yukarıdaki mükelleflerden hangileri, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları tarımsal ürünlerin bedelini öderken müstahsil makbuzu düzenlemek zorundadır?
  A) I, II, III ve IV
  B) I, II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız I
  E) Yalnız IV

  3-)Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükelleflerinden biri değildir?
  A) Dernek ve vakıflara ait işletmeler
  B) Limited şirketler
  C) Adi komandit şirketler
  D) İktisadi kamu kuruluşları
  E) Anonim şirketler

  4-)
  I. Okul
  II. Çocuk yuvası
  III. Huzur evi
  IV. Lojman

  Yukarıdaki tesislerden hangilerinin inşası için bu kuruluşlara yapılan bağış ve yardımların tamamı kurum kazancından indirilebilir?
  A) Yalnız III
  B) I ve II
  C) II ve IV
  D) I, II ve III
  E) I, III ve IV

  5-)Aşağıdakilerden hangisi defter tutmak zorunda değildir?
  A) Serbest meslek erbapları
  B) Ticaret şirketleri
  C) Sanat erbapları
  D) Gerçek usule tabi çiftçiler
  E) Kurumlar vergisinden muaf olan iktisadi kamu müesseseleri

  6-)Gayri maddi haklar, aşağıdaki değerleme ölçütlerinden hangisi ile değerlemeye tabi tutulurlar?
  A) İtibari değer
  B) Maliyet bedeli
  C) Rayiç bedel
  D) Mukayyet değer
  E) Tasarruf değeri

  7-)Bir verginin asıl borçlusu yerine başka bir kişiden istenmesi ya da alınması aşağıdaki vergi hatalarından hangisinin kapsamında yer alır?
  A) Yükümlü kişide hata
  B) Konuda hata
  C) Yükümlülükte hata
  D) Hesap hatası
  E) Muafiyet döneminde hata

  :cool:Aşağıdakilerden hangisi tahsil zamanaşımı süresini kesen nedenlerden biri değildir?
  A) Haciz uygulaması
  B) Yargı organları tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi
  C) Ödeme emri tebliği
  D) Kamu alacağının teminata bağlanması
  E) Borçlunun işyerini arama kararı alınması

  9-)Beyanların ve ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu sağlama amacıyla yükümlünün defter kayıtları, belgeleri ve envanteri üzerinde yapılan derinlemesine araştırmaya ne ad verilir?
  A) Teftiş
  B) Yoğun ve yaygın denetim
  C) Arama
  D) İnceleme
  E) Yoklama

  10-)Kaçakçılık cezasını gerektiren aşağıdaki fiillerden hangisi için hükmolunan hapis cezasının paraya çevrilmesi mümkün değildir?
  A) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek
  B) Gerçek olmayan kişiler adına hesap açmak
  C) Sahte belge düzenlemek ve kullanmak
  D) Muhasebe hilesi yapmak
  E) Defter, kayıt ve belgeleri gizlemek

  Cevaplar


  1-D 2-A 3-C 4-D 5-E 6-B 7-A 8-E 9-D 10-C (Sorular devam ediyor)
  2008 yılı 1. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…

  1-)Aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinde gelirin elde edilmesi tam anlamı ile tahsil esasına bağlanmıştır?
  A) Serbest meslek kazancı
  B) Zirai kazanç
  C) Ticari kazanç
  D) Gayrimenkul sermaye iradı
  E) Ücret


  2-)Ortaklık haklarının ya da hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinin kapsamındadır?
  A) Serbest meslek kazancı
  B) Menkul sermaye iradı
  C) Değer artışı kazancı
  D) Ticari kazanç
  E) Arızi kazanç

  3-)Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’na göre tahakkuk zamanaşımı süresini durdurur?
  A) Kamu alacağının teminata bağlanması
  B) Haciz uygulaması
  C) Ödeme emri tebliği
  D) Vergi yükümlüsünün yabancı ülkede bulunması
  E) Matrah takdiri için vergi idaresi tarafından takdir komisyonuna başvurulması

  4-)Tarh işleminin sebep unsurunu aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
  A) Verginin konusu
  B) Verginin matrahı
  C) Vergiyi doğuran olay
  D) Vergi dairesi
  E) Vergi mükellefi

  5-)
  I. Vergiyi eksik tahakkuk ettirmek
  II. İşe başlamayı zamanında bildirmemek
  III. Defterleri tasdik ettirmemek
  IV. Fatura kesmemek

  Yukarıdakilerden hangileri birinci derecede usulsüzlük cezasını oluşturur?
  A) Yalnız I
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve IV
  E) II, III ve IV
  105

  6-)Aşağıdakilerden hangisi, işe başlamayı vergi dairesine bildirmek zorunda değildir?
  A) Komandit şirketin komandite ortağı
  B) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi
  C) Serbest meslek erbabı
  D) Kurumlar vergisi mükellefi
  E) Kolektif şirket ortağı

  7-)Vergi idaresinin gerçekleştirdiği, yükümlüleri ve yükümlülükle ilgili maddi olayları, kayıtları ve konuları saptamaya yönelik araştırma işlemine ne ad verilir?
  A) Bilgi toplama
  B) Çapraz denetim
  C) Arama
  D) İnceleme
  E) Yoklama

  :cool:Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutmak zorunda olan mükellefler, bu defterleri ilgili yılı takip eden takvim yılından başlayarak kaç yıl saklamak zorundadır?
  A) 1
  B) 4
  C) 5
  D) 6
  E) 7

  9-)Somut bir vergilendirme işleminde vergiyi doğuran olay ile ortaya çıkan vergi ödevi ilişkisi aşağıdakilerin hangisi ile sona erer?
  A) Tebliğ
  B) Tahsil
  C) Tahakkuk
  D) Tarh
  E) Taahhüt

  10-)Gecikme faizi aşağıdakilerden hangisine uygulanır?
  A) Tahakkuk etmiş ama tahsil edilmemiş vergilere
  B) Tarh ve tahakkuk etmiş ama tebliği gecikmiş vergilere
  C) Hiç tarh edilmemiş ya da eksik tarh edilmiş vergilere
  D) Tarh edilmiş ama tahakkuk etmemiş vergilere
  E) Tarh edilmiş ama ödenmemiş vergilere

  Cevaplar
  1-A 2-C 3-E 4-C 5-C 6-B 7-E 8-C 9-B 10-C
   

Sayfayı Paylaş