Notu Gizle
Sorunuzu EUSE'den seçip kopyalayın, daha sonra ilgili sayfada (CTRL) + (F) tuş kombinasyonuyla arama kutusunu açarak yapıştırın ve arayın.

SMMM Vergi Hukuku Çıkmış Sorular 2007 (Staja Giriş)

Konusu 'Eğitim' forumundadır ve Muhasebe Cafe tarafından 14 Nisan 2017 başlatılmıştır.

 1. Muhasebe Cafe

  Muhasebe Cafe Yönetici Yönetici  2007 yılı 3. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar..

  1-) Aşağıdakilerden hangisi hak düşürücü sürelerden biridir?
  A) Yoklama fişinin, adresinde bulunmayan kişiye gönderilme süresi
  B) Fatura düzenleme süresi
  C) Beyanname vere süresi
  D) Vergi mahkemesinde dava açma süresi
  E) Defterleri tasdik ettirme süresi

  2-)Vade tarihi 26.09.2007 olan bir vergi borcu için tahsil zamanaşımı süresi ne zaman dolar?
  A) 26.09.2012
  B) 30.09.2012
  C) 31.12.2012
  D) 26.09.2017
  E) 31.12.2017

  3-)Aşağıdakilerden hangisi defter tutmak zorunda değildir?
  A) Gerçek usule tabi çiftçiler
  B) Kurumlar vergisinden muaf olan iktisadi kamu müesseseleri
  C) Ticaret şirketleri
  D) Serbest meslek erbabı
  E) Vakıflara ait işletmeler


  4-)Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu’nun uygulanmasında, ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir?

  A) İşletme sahibinin küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar
  B) İşletme sahibinin eşinin işletmeden çektiği paralar
  C) Her türlü para cezaları
  D) İşletme sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler
  E) Hizmetli ve işçilerin iş yerindeki iaşe ve ibate giderleri

  5-)Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında menkul sermaye iradı sayılmaz?
  A) Mevduat faizleri
  B) Bir işletmeye dahil olmayan mallardan elde edilen kiralar
  C) Her çeşit alacak faizi
  D) Senetlerin iskonto edilmesi karşılında alınan paralar
  E) Tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışlarından elde edilen bedeller

  6-)Tarh işleminin sebep unsurunu aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
  A) Vergi dairesi
  B) Verginin matrahı
  C) Verginin konusu
  D) Vergi mükellefi
  E) Vergiyi doğuran olay

  7-)Bir verginin asıl borçlusu yerine başka bir kişiden istenmesi ya da alınması aşağıdaki vergi hatalarından hangisinin kapsamında yer alır?
  A) Hesap hatası
  B) Konuda hata
  C) Yükümlülükte hata
  D) Yükümlü kişide hata
  E) Muafiyet döneminde hata

  8 -)Aşağıdakilerden hangisi tahsil zamanaşımı süresini kesen nedenlerden biri değildir?
  A) Ödeme
  B) Haciz uygulaması
  C) Ödeme emri tebliği
  D) Kamu alacağının teminata bağlanması
  E) Vergi yükümlüsünün yabancı ülkede bulunması

  9-)Arama sonucunda el konulan defter ve belgeler en geç kaç ay içinde incelenir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5

  10-)Aşağıdaki vergi tarh yöntemlerinden hangisi, beyan usulünde belli bir vergi tarhiyatından sonra ortaya çıkan ve idarece saptanan matrah farkı için yapılan vergilendirmeyi ifade eder?
  A) Beyana dayanan tarh
  B) İkmalen tarh
  C) İnceleme elemanınca tarh
  D) İdarece tarh
  E) Re’sen tarh


  Cevaplar:


  1-D 2-C 3-B 4-E 5-B 6-E 7-D 8-E 9-C 10-B (Sorular devam ediyor)
  2007 yılı 2. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar..


  1-)Aşağıdaki durumlardan hangisi hapis cezasını gerektirir?
  A) Defter, kayıt ve belgeleri yok etmek
  B) Fatura düzenlememek
  C) Defterleri tasdik ettirmemek
  D) Defter kayıtlarını geciktirmek
  E) Eksik beyanda bulunmak

  2-)Gider pusulası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Kazancı basit usule tabi mükellefler tarafından düzenlenebilir.
  B) Birinci sınıf tüccarlar tarafından düzenlenebilir.
  C) Vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş olan fatura hükmündedir.
  D) Serbest meslek erbabı tarafından düzenlenebilir.
  E) Vergiden muaf esnaf tarafından düzenlenebilir.

  3-)Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutmak zorunda olan mükellefler bu defterleri ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak kaç yıl saklamak zorundadır?
  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5
  E) 6

  4-)Aşağıdakilerden hangisi tahsil zamanaşımını kesen nedenlerden biri değildir?
  A) Haciz uygulaması
  B) İhtilaflı amme alacaklarında kaza mercilerince bozma kararı verilmesi
  C) Ortaklığın feshinin istenmesi
  D) Ödeme
  E) Ödeme emri tebliği

  5-)Aşağıdakilerden hangisi vergi cezası türlerinden biri değildir?
  A) Usulsüzlük cezası
  B) 1.derece usulsüzlük cezası
  C) Özel usulsüzlük cezası
  D) Vergi ziyaı cezası
  E) Ağır kusur cezası

  6-)Aşağıdakilerden hangisi vergilemede hesap hatalarından biri değildir?
  A) Tarifenin yanlış uygulanması
  B) Muafiyet döneminin yanlış uygulanması
  C) Beyannamede matrahın eksik gösterilmesi
  D) İndirimlerin eksik uygulanması
  E) Vergi oranının yanlış uygulanması

  7-)İşletmede kullanılan demirbaş eşya, aşağıdaki değerleme ölçülerinden hangisi ile değerlemeye tabi tutulur?
  A) Mukayyet değer
  B) Rayiç bedel
  C) Tasarruf değeri
  D) İtibari değer
  E) Maliyet bedeli

  8 -)Limited şirketler her yıl hangi ayın sonuna kadar vergi levhası asmak zorundadır?
  A) Mayıs
  B) Haziran
  C) Temmuz
  D) Ağustos
  E) Eylül

  9-) Vergi uyuşmazlıklarında görevli olan bağımsız ilk derece yargı mercii aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İdare Mahkemesi
  B) Sayıştay
  C) Bölge İdare Mahkemesi
  D) Asliye Hukuk Mahkemesi
  E) Vergi Mahkemesi

  10-)Aşağıdakilerden hangisi vergi sorumluluğu kapsamına girmez?
  A) Kanuni temsilcilerin, temsil ettikleri kişilerin vergi borçlarından sorumluluğu
  B) Kaynakta vergi kesintisi yapanların sorumluluğu
  C) Tüketicilerin malın satış fiyatı içindeki katma değer vergisini ödeme sorumluluğu
  D) Mirasçıların ölen kişinin vergi borcundan sorumluluğu
  E) Trafik şube memurlarının motorlu taşıtlar vergisinden sorumluluğu

  Cevaplar

  1-A 2-E 3-D 4-C 5-E 6-B 7-E 8-A 9-E 10-C (Sorular devam ediyor)
  2007 yılı 1. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…


  1-)Bir yükümlünün beyan dönemi içinde beyannamesini verdiği ancak defter, kayıt ve
  belgelerinde yapılan inceleme sonucunda gelirini eksik gösterdiği anlaşılmışsa, bu maddi delillerden ortaya çıkan matrah farkı üzerinden ne tür bir tarhiyat yapılması gerekir?
  A) Re’sen tarh
  B) Düzeltme yoluyla tarh
  C) Beyana dayalı tarh
  D) İdarece tarh
  E) İkmâlen tarh

  2-)Bir kişi, vergi dairesi tarafından kendisine tebliğ edilen ödeme emrine karşı, tebliğ tarihinden itibaren en çok kaç gün içinde vergi mahkemesinde dava açabilir?
  A) 7
  B) 10
  C) 12
  D) 15
  E) 20

  3-)Vergi cezalarında usulsüzlük suçlarının zamanaşımı süresi kaç yıldır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5

  4-)Ülkeyi terk ve ölüm gibi yükümlülüğü kaldıran durumlarda beyan üzerine tarh edilen vergiler ne zaman ödenir?
  A) Beyanname verme süresi içinde
  B) Ülkeyi terk ve ölüm olayının gerçekleştiği takvim yılı sonuna kadar
  C) Terk ve ölüm olayının gerçekleştiği takvim yılını izleyen yıl sonuna kadar
  D) Ülkeyi terk ve ölüm olayının gerçekleştiği tarihten itibaren bir ay içinde
  E) Ülkeyi terk olayında, terk etmeden bir ay önce, ölüm halinde ise ölüm olayından itibaren 15 gün içinde

  5-)Vergi yükümlüsü olabilme ehliyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Fiil ehliyetine sahip olmayanlar vergiyi doğuran olayla ilişki içindelerse vergi yükümlüsü olurlar.
  B) Vergi hukukunda ehliyetin temeli vergi ödeme gücüdür.
  C) Tüzel kişilerin ve tüzel kişiliği olmayan vakıf, cemaat gibi kuruluşların yükümlü olmaları
  halinde, bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilir.
  D) Vergiyi doğuran olayla iradi ya da gayri iradi bir ilişkide olmak vergi yükümlüsü olmak için yeterlidir.
  E) Vergi yükümlüsü olabilmek için kanuni ehliyet şarttır.

  6-)
  I. Vergi
  II. Resim
  III. Harç
  IV. Katılma payları
  Anayasada öngörülen mali güce göre vergilendirme ilkesi yukarıda verilenlerden hangileri için geçerli değildir?
  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve IV
  E) II, III ve IV

  7-)Hukuk normunun yorumlanmasında, yürürlüğe girmekle yasa koyucunun iradesinden bağımsız bir kimlik kazanmış olan normun iradesinin esas alınmasını öngören teori aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Objektif teori
  B) Subjektif teori
  C) Pozitif teori
  D) Rasyonel teori
  E) Sosyolojik teori

  8 -)Vergilendirme sürecinin tarh ve tahakkuk aşamaları genel olarak aşağıdakilerden hangisinde düzenlenmiştir?
  A) İdari Yargılama Usulü Kanunu
  B) Vergi Usul Kanunu
  C) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
  D) Gelir Vergisi Kanunu
  E) Kurumlar Vergisi Kanunu

  9-)Bir mükellefin doğal afetlere uğraması nedeniyle vergi borcunun terkin edilebilmesi için doğal afet sonucunda mükellefin varlığının en az kaçta kaçını kaybetmiş olması gerekir?
  A) 1/2
  B) 1/3
  C) 1/4
  D) 2/3
  E) 3/4

  10-)Ödeme emrinde yazılı olan borcun bir kısmına karşı dava açan borçlu, dava ettiği miktarı açıkça göstermemişse, aşağıdaki hükümlerden hangisi uygulanır?
  A) Dava edilen miktarın resen tespitine karar verilir.
  B) Dilekçedeki eksikliğin giderilmesine karar verilir.
  C) Dava edilen miktarın mahkeme tarafından tespit edilmesine karar verilir.
  D) Ödeme emrinde yazılı miktarın tümü dava edilmiş sayılır.
  E) Dava açılmamış sayılır.

  Cevaplar:
  1-E 2-A 3-B 4-A 5-E 6-E 7-A 8-B 9-B 10-E
   

Sayfayı Paylaş