Notu Gizle
Sorunuzu EUSE'den seçip kopyalayın, daha sonra ilgili sayfada (CTRL) + (F) tuş kombinasyonuyla arama kutusunu açarak yapıştırın ve arayın.

SMMM Vergi Hukuku Çıkmış Sorular 2006 (Staja Giriş)

Konusu 'Eğitim' forumundadır ve Muhasebe Cafe tarafından 14 Nisan 2017 başlatılmıştır.

 1. Muhasebe Cafe

  Muhasebe Cafe Yönetici Yönetici  2006 yılı 3. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…

  1-)Vergi borcuna uygulanacak gecikme faiz oranı ne kadardır?
  A) Gecikme zammı oranının dörtte biridir.
  B) Gecikme zammı oranıyla aynıdır.
  C) Gecikme zammı oranının yarısıdır.
  D) Gecikme zammı oranının iki katıdır.
  E) Gecikme zammı oranının üç katıdır.

  2-)Kamu alacaklısının rüçhan hakkı, aşağıdaki haklardan hangisinin karşısında geçerli değildir?
  A) Rehinli alacaklar
  B) Kira alacakları
  C) Kredi sözleşmesinden doğan alacaklar
  D) Alım-satım sözleşmesinden doğan alacaklar
  E) Eser sözleşmesinden doğan alacaklar

  3-)Ödeme emrinde yazılı olan borcun bir kısmına karşı dava açan borçlu, dava ettiği miktarı açıkça göstermemişse, aşağıdaki hükümlerden hangisi uygulanır?
  A) Dava edilen miktarın resen tespitine karar verilir.
  B) Dilekçedeki eksikliğin giderilmesine karar verilir.
  C) Dava edilen miktarın mahkeme tarafından tespit edilmesine karar verilir.
  D) Ödeme emrinde yazılı miktarın tümü dava edilmiş sayılır.
  E) Dava açılmamış sayılır.

  4-)İdari yargıda kanun yararına bozma yoluna aşağıdakilerden hangisi başvurabilir?
  A) Yargıtay başsavcısı
  B) Danıştay Başsavcısı
  C) Vergi dairesi başkanı
  D) Maliye teftiş kurulu başkanı
  E) Vergi mükellefi

  5-)Bir mükellefin vergi kaçakçılığı niteliğindeki fiiline ayrı bir maddi menfaat gözeterek iştirak eden kişiye verilecek cezanın miktarı nedir?
  A) Fiile mahsus olarak yasada öngörülen cezanın beşte biri
  B) Fiile mahsus olarak yasada öngörülen cezanın yarısı
  C) Fiile mahsus olarak yasada öngörülen cezanın tamamı
  D) Fiile mahsus olarak yasada öngörülen cezanın iki katı
  E) Fiile mahsus olarak yasada öngörülen cezanın dörtte bir

  6-)Vergi incelemesinin yapılacağı zamanla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Defter ve belgelerin ait olduğu hesap döneminden itibaren 10 yıl içinde yapılabilir.
  B) Tahsil zamanaşımı süresi içinde yapılabilir.
  C) Tahakkuk zamanaşımı süresi içinde yapılabilir.
  D) Defter ve belgelerin ait oldukları hesap döneminden itibaren 5 yıl içinde yapılabilir.
  E) Vergi incelemesi zaman yönünden herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir.

  7-)Aşağıdakilerden hangisi ödeme dışında vergi borcunu kısmen ya da tamamen sona erdiren nedenlerden biri değildir?
  A) Tecil
  B) Terkin
  C) Zamanaşımı
  D) Uzlaşma
  E) Yargı kararları

  8 -)Aşağıdakilerden hangisi vergi mahkemesine açılacak bir vergi davasına ilişkin dilekçenin verilebileceği mercilerden biri değildir?
  A) Asliye mahkemesi
  B) Danıştay
  C) Vergi dairesi
  D) Vergi mahkemesi başkanlığı
  E) İlgili mahkeme başkanlığı

  9-)Gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi sırasında götürü gider indiriminin yapılmaması aşağıdaki vergi hatası türlerinden hangisinin kapsamında yer alır?
  A) Matrahta hata
  B) Yükümlülükte hata
  C) Konuda hata
  D) Yükümlü kişide hata
  E) Çifte vergileme

  10-)
  I. İkmalen tarh
  II. Re’sen tarh
  III. İdarece tarh
  IV. Arsa metrekare birim değerinin tespiti

  Yukarıdakilerden hangileri vergi matrahının özel-subjektif matrah saptama yöntemine göre belirlendiği işlemler arasında yer alır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) Yalnız IV
  D) II ve IV
  E) I, II ve III

  Cevaplar:


  1-B 2-A 3-E 4-B 5-C 6-C 7-A 8-C 9-A 10-E (Sorular devam ediyor)
  2006 yılı 2. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…


  1-)Kanuna karşı hilenin vergi hukukundaki yansıması olarak değerlendirilen ve mali güce göre vergilendirme ve eşitlik ilkelerinin uygulanmasında ciddi bir tehdit oluşturan işlemlere ne ad verilir?
  A) Usulsüzlük
  B) Peçeleme
  C) Vergiden kaçınma
  D) Hile
  E) Vergi kaçakçılığı

  2-)Arama sonucunda el konulan defter ve belgeler en geç kaç ay içinde incelenir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5

  3-)Aşağıdaki durumlardan hangisi hapis cezasını gerektirir?
  A) Defterleri tasdik ettirmemek
  B) Yetkisiz olarak belge basmak
  C) Eksik beyanda bulunmak
  D) Vergi levhası asmamak
  E) Fatura düzenlememek

  4-)Bir mükellefin doğal afetlere uğraması nedeniyle vergi borcunun terkin edilebilmesi için doğal afet sonucunda mükellefin varlığının en az kaçta kaçını kaybetmiş olması gerekir?
  A) 1/2
  B) 1/3
  C) 1/4
  D) 2/3
  E) 2/4

  5-)
  I. Matrah takdiri için vergi dairesi tarafından takdir komisyonuna başvurulması
  II. Vergi mükellefinin yabancı ülkede bulunması
  III. Vergi mükellefinin hileli iflas etmesi
  IV. Mücbir sebeplerin varlığı

  Yukarıda verilenlerden hangileri tahakkuk zamanaşımı süresini durduran nedenler arasında yer alır?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) I ve IV
  D) II ve IV
  E) II, II ve IV

  6-)Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun “Ödeme Emrine İtiraz” başlıklı 58.
  maddesine göre; itiraz komisyonu (vergi mahkemesi) bu itirazları (davaları) en geç yedi gün içinde karara bağlamak zorundadır. Yukarıdaki hükümde yer alan 7 günlük süre, hukuki niteliği açısından ne tür bir süredir?
  A) Düzenleyici süre
  B) Zamanaşımı süresi
  C) Müsamaha süresi
  D) İdari süre
  E) Hak düşürücü süre

  7-)
  I. İndirilebilecek giderlere ilişkin hükmün dar yorumlanması
  II. Borcun zamanaşımına uğraması
  III. Matrah takdirinin yanlış yapılması
  IV. Borcun kısmen ödenmiş olması

  Yukarıdakilerden hangileri ödeme emrine karşı açılacak davaların nedenleri arasında yer alır?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve IV
  D) III ve IV
  E) I, III ve IV

  8 -)Bir vergi mükellefinin kira gelirini beyan etmesine karşın vergi dairesinin kayıt ve
  belgelerde yaptığı inceleme sonucunda gelirini eksik beyan ettiğinin anlaşılması üzerine, maddi delillerden ortaya çıkan matrah farkı üzerinden ek bir vergi tarh edilmesi aşağıdaki tarh türlerinden hangisinin kapsamındadır?
  A) Beyana dayalı tarh
  B) İkmalen tarh
  C) Tahrire dayalı tarh
  D) Re’sen tarh
  E) İdareye dayalı tarh

  9-)
  I. Vergi hatalarının düzeltilmesi
  II. Uzlaşma
  III. Terkin
  IV. Tecil

  Yukarıdakilerden hangileri Türk hukukunda vergi uyuşmazlıklarının idari (barışçı) yollarla çözümlenmesine olanak sağlayan uygulamalar arasında yer alır?
  A) Yalnız II
  B) Yalnız IV
  C) I ve II
  D) III ve IV
  E) I, III ve IV

  10-)
  I. Yükümlünün kendi borcundan sorumluluğu
  II. Kanuni temsilcilerin temsil ettikleri küçük ve mahcurlara ait vergi borçlarından sorumluluğu
  III. Bir araziye iştirak halinde sahip olanların emlak vergisi borcundan sorumluluğu
  IV. Tüketicinin satın aldığı malın KDV’sinden sorumluluğu
  V. Mal alım satımı ya da hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi yapmak zorunda olanların sorumluluğu

  Yukarıdakilerden hangileri vergi hukuku açısından vergi sorumluluğu kapsamında yer
  alır?
  A) Yalnız I
  B) I ve IV
  C) II ve V
  D) I, III ve IV
  E) II, III ve V

  Cevaplar:


  1-B 2-C 3-B 4-B 5-C 6- A 7-C 8-B 9- C 10-C (Sorular devam ediyor)
  2006 yılı 1. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…

  1-)
  I. Yoklama
  II. İnceleme
  III. Arama
  IV. Tebliğ


  Yukarıdakilerden hangileri vergi tarhında ön (hazırlayıcı) işlemler arasında yer alır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) Yalnız IV
  D) I, II ve III
  E) II, III ve IV

  2-)
  İzinsiz olarak haşhaş yetiştiren bir kişi için zirai kazanç nedeniyle gelir vergisi yükümlülüğünün doğması, Vergi Usul Kanunu’nda yer alan aşağıdaki hükümlerden
  hangisinin sonucudur?
  A) Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasaklanmış olması, vergi yükümlülüğünün doğmasına engel değildir.
  B) Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir.
  C) Mükellefiyete ve vergi sorumluluğuna müteallik özel mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz.
  D) Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti
  esastır.
  E) Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti, yemin hariç her türlü delil ile ispatlanabilir.

  3-)Aşağıdakilerden hangisi niteliği açısından müsamaha süresi kapsamında yer alır?
  A) Yoklama fişini posta ile gönderme süresi
  B) Pişmanlık beyannamesi verme süresi
  C) Vergi beyannamesi verme süresi
  D) Dava açma süresi
  E) Zamanaşımı süresi

  4-)Hukuk normunun yorumlanmasında, yürürlüğe girmekle yasa koyucunun iradesinden bağımsız bir kimlik kazanmış olan normun iradesinin esas alınmasını öngören teori aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Objektif teori
  B) Subjektif teori
  C) Pozitif teori
  D) Rasyonel teori
  E) Sosyolojik teori

  5-)Aşağıdakilerden hangisi tahsil zamanaşımı süresini kesen nedenlerden biridir?
  A) Terekenin tasfiyesi nedeniyle takip yapma olanağının bulunmaması
  B) Yoklama fişinin düzenlenmesi
  C) Borçlunun yabancı ülkede bulunması
  D) Vergi yükümlüsünün yabancı ülkede bulunması
  E) Ödeme emri tebliği

  6-)Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre mal teslim eden veya hizmet sunan kişiler, vergi hukuku açısından aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?
  A) Vergi sorumlusu
  B) Vergi yükümlüsü
  C) Vergi süjesi
  D) Vergi yüklenicisi
  E) Vergi taşıyıcısı

  7-)Aşağıdakilerden hangisi vergi borcunu sona erdiren nedenlerden biri değildir?
  A) Terkin
  B) Zamanaşımı
  C) Ödeme
  D) Takas
  E) Ölüm

  8 -)Vergilendirme sürecinin tarh ve tahakkuk aşamaları genel olarak aşağıdakilerden hangisinde düzenlenmiştir?
  A) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
  B) İdari Yargılama Usulü Kanunu
  C) Kurumlar Vergisi Kanunu
  D) Gelir Vergisi Kanunu
  E) Vergi Usul Kanunu

  9-)
  I. Borcun zamanaşımına uğraması
  II. Borcun kısmen ödenmiş olması
  III. Matrah takdirinin yanlış yapılması
  IV. İndirilebilecek giderlere ilişkin hükmün dar yorumlanması

  Yukarıdakilerden hangileri ödeme emrine karşı açılacak davaların nedenleri arasında yer alır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) III ve IV

  10-)
  I. Kıyas yasağı
  II. Vergi yasalarının geriye yürümezliği
  III. Vergilendirmenin belirliliği
  IV. İktisadilik

  Yukarıdakilerden hangileri vergi hukukunda güvenlik ilkesi kapsamında yer alır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve IV
  D) I, II ve III
  E) II, III ve IV

  Cevaplar:
  1-D 2-A 3-B 4-A 5-E 6-B 7-E 8-E 9-C 10-D
   

Sayfayı Paylaş