Notu Gizle
Sorunuzu EUSE'den seçip kopyalayın, daha sonra ilgili sayfada (CTRL) + (F) tuş kombinasyonuyla arama kutusunu açarak yapıştırın ve arayın.

SMMM Vergi Hukuku Çıkmış Sorular 2005 (Staja Giriş)

Konusu 'Eğitim' forumundadır ve Muhasebe Cafe tarafından 14 Nisan 2017 başlatılmıştır.

 1. Muhasebe Cafe

  Muhasebe Cafe Yönetici Yönetici  2005 yılı 3. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…

  1-)
  I. Yoklama
  II. İnceleme
  III. Arama
  IV. Tebliğ

  Yukarıdakilerden hangileri vergi tarhında ön (hazırlayıcı) işlemler arasında yer alır?
  A-) Yalnız I
  B-) Yalnız III
  C-) Yalnız IV
  D-) I, II ve III
  E-) II, III ve IV

  2-)İzinsiz olarak haşhaş yetiştiren bir kişi için zirai kazanç nedeniyle gelir vergisi yükümlülüğünün doğması, Vergi Usul Kanunu’nda yer alan aşağıdaki hükümlerden hangisinin sonucudur?

  A-) Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır.
  B-) Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti, yemin hariç her türlü delil ile ispatlanabilir.
  C-) Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasaklanmış olması, vergi yükümlülüğünün doğmasına engel değildir.
  D-) Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir.
  E-) Mükellefiyete ve vergi sorumluluğuna müteallik özel mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz.

  3-)Aşağıdakilerden hangisi niteliği açısından müsamaha süresi kapsamında yer alır?
  A-) Zamanaşımı süresi
  B-) Dava açma süresi
  C-) Yoklama fişini posta ile gönderme süresi
  D-) Vergi beyannamesi verme süresi
  E-) Pişmanlık beyannamesi verme süresi

  4-)
  I. Borcun zamanaşımına uğraması
  II. Borcun kısmen ödenmiş olması
  III. Matrah takdirinin yanlış yapılması
  IV. İndirilebilecek giderlere ilişkin hükmün dar yorumlanması

  Yukarıdakilerden hangileri ödeme emrine karşı açılacak davaların nedenleri arasında yer alır?
  A-) Yalnız I
  B-) Yalnız III
  C-) I ve II
  D-) II ve III
  E-) III ve IV

  5-)Hukuk normunun yorumlanmasında, yürürlüğe girmekle yasa koyucunun iradesinden bağımsız bir kimlik kazanmış olan normun iradesinin esas alınmasını öngören teori aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Sosyolojik teori
  B-) Objektif teori
  C-) Pozitif teori
  D-) Subjektif teori
  E-) Rasyonel teori

  6-)Aşağıdakilerden hangisi tahsil zamanaşımı süresini kesen nedenlerden biridir?
  A-) Terekenin tasfiyesi nedeniyle takip yapma olanağının bulunmaması
  B-) Yoklama fişinin düzenlenmesi
  C-) Borçlunun yabancı ülkede bulunması
  D-) Vergi yükümlüsünün yabancı ülkede bulunması
  E-) Ödeme emri tebliği

  7-)Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre mal teslim eden veya hizmet sunan kişiler, vergi hukuku açısından aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?
  A-) Vergi yükümlüsü
  B-) Vergi sorumlusu
  C-) Vergi taşıyıcısı
  D-) Vergi yüklenicisi
  E-) Vergi süjesi

  8 -)Aşağıdakilerden hangisi vergi borcunu sona erdiren nedenlerden biri değildir?
  A-) Terkin
  B-) Zamanaşımı
  C-) Ödeme
  D-) Takas
  E-) Ölüm

  9-)Vergilendirme sürecinin tarh ve tahakkuk aşamaları genel olarak aşağıdakilerden hangisinde düzenlenmiştir?
  A-) İdari Yargılama Usulü Kanunu
  B-) Vergi Usul Kanunu
  C-) Kurumlar Vergisi Kanunu
  D-) Gelir Vergisi Kanunu
  E-) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

  10-)
  I. Kıyas yasağı
  II. Vergi yasalarının geriye yürümezliği
  III. Vergilendirmenin belirliliği
  IV. İktisadilik
  Yukarıdakilerden hangileri vergi hukukunda güvenlik ilkesi kapsamında yer alır?
  A-) Yalnız I
  B-) Yalnız II
  C-) I ve IV
  D-) I, II ve III
  E-) II, III ve IV

  Cevaplar

  1-D 2-C 3-E 4-C 5-B 6-E 7-A 8-E 9-B 10-D (Sorular devam ediyor)
  2005 yılı 2. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…

  1-)Vergi hukukunun tümüne ilişkin ve bütün vergilerde uygulanacak temel ilkelerin ve kuralların incelendiği, vergi borcu ve vergi ilişkisinin niteliğinin irdelendiği vergi hukuku dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Maddi vergi hukuku
  B-) Özel vergi hukuku
  C-) Şekli vergi hukuku
  D-) Genel vergi hukuku
  E-) Türk vergi hukuku

  2-)Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun tali (yardımcı) kaynakları arasında yer alır?
  A-) Kanun hükmünde kararnameler
  B-) Muktezalar
  C-) Yasalar
  D-) Anayasa
  E-) Uluslararası anlaşmalar

  3-)Vergi normlarının yorumlanmasında, normu ihdas eden organın normu koyarken sahip olduğu iradeyi yorum bakımından esas tutan teori aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Sosyolojik yorum teorisi
  B-) İktidar teorisi
  C-) Ekonomik yaklaşım
  D-) Subjektif teori
  E-) Objektif teori

  4-)
  I. Vergi
  II. Resim
  III. Harç
  IV. Katılma payları
  Anayasada öngörülen mali güce göre vergilendirme ilkesi yukarıda verilenlerden hangileri için geçerli değildir?
  A-) Yalnız II
  B-) Yalnız III
  C-) I ve II
  D-) II ve IV
  E-) II, III ve IV


  5-)Vergi Usul Kanunu’nun bilgi vermekten çekinme olanağı tanımadığı durumlarda, bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere aşağıdaki cezalardan hangisi kesilir?
  A-) Birinci derecede usulsüzlük
  B-) Vergi kaçakçılığı
  C-) İkinci derecede usulsüzlük
  D-) Özel usulsüzlük
  E-) Vergi ziyaı

  6-)Aşağıdaki vergi tarh yöntemlerinden hangisi, beyan usulünde belli bir vergi tarhiyatından
  sonra ortaya çıkan ve idarece saptanan matrah farkı için yapılan vergilendirmeyi ifade eder?
  A-) İnceleme elemanınca tarh
  B-) Re’sen tarh
  C-) İdarece tarh
  D-) Beyana dayanan tarh
  E-) İkmalen tarh

  7-)Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağı için uygulanan güvence önlemlerinden biri değildir?
  A-) İhtiyati tahakkuk
  B-) Rüçhan hakkı
  C-) İhtiyati haciz
  D-) Teminat
  E-) Yürütmenin durdurulması

  8 -)Vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra vergi dairesine yaptıkları düzeltme istemi, vergi dairesince reddedilen vergi yükümlüleri aşağıdaki uygulamalardan hangisini yapabilirler?
  A-) Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurabilirler.
  B-) Danıştay’a başvurabilirler.
  C-) Vergi mahkemesinde dava açabilirler.
  D-) Şikayet yoluyla Maliye Bakanlığı’na başvurabilirler.
  E-) Genel mahkemelerde dava açabilirler.

  9-)Vergilendirme işleminin sebep unsurunu aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
  A-) Verginin konusu
  B-) Tebliğ
  C-) Vergiyi doğuran olay
  D-) Tahakkuk
  E-) Tarh

  10-)Kamu alacağını vadesinde ödemeyen kişilere göderilen ödeme emrinde, borçlarını yedi gün içinde ödememeleri halinde aşağıdaki ödevlerden hangisini yapmaları tebliğ olunur?
  A-) Teminat göstermeleri
  B-) Mal bildiriminde bulunmaları
  C-) Savcılığa başvurmaları
  D-) Yurt dışına çıkmamaları
  E-) Banka hesaplarını kullanmamaları

  Cevaplar


  1-D 2- B 3- D 4- E 5-D 6-E 7-E 8-D 9-C 10-B (Sorular devam ediyor)
  2005 yılı 1. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…

  1-)
  I. Vergi beyannamesinin yasal süreler içinde verilmemesi
  II. Kanunen tutulması zorunlu olan defterlerin tutulmaması
  III. Defter ve beyannamelerin gerçeği yansıtmadığı yolunda delillerin bulunması
  IV. Yükümlünün defter ve belgelerine dayanan matrah farkının bulunması
  Yukarıda verilenlerden hangileri verginin re’sen tarh edilmesini gerektiren durumlar arasında yer almaz?
  A-) Yalnız IV
  B-) I ve II
  C-) I ve III
  D-) II ve III
  E-) I, II ve III


  2-) Vergi borcuna uygulanacak gecikme faiz oranı ne kadardır?
  A-) Gecikme zammı oranının dörtte biridir.
  B-) Gecikme zammı oranıyla aynıdır.
  C-) Gecikme zammı oranının yarısıdır.
  D-) Gecikme zammı oranının iki katıdır.
  E-) Gecikme zammı oranının üç katıdır.

  3-)Vergi yükümlülerinin vergi uygulaması açısından hangi vergi dairesine bağlı olduğu vergi yasalarında açıkça yazılı değilse, bağlı olunan vergi dairesi aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
  A-) Maliye Bakanlığı
  B-) İkamet edilen ilin valiliği
  C-) İkamet edilen ilin defterdarlığı
  D-) Hazine Müsteşarlığı

  4-)Bir verginin asıl borçlusu yerine başka bir kişiden istenmesi ya da alınması aşağıdaki vergi hatalarından hangisinin kapsamında yer alır?
  A-) Yükümlülükte hata
  B-) Hesap hatası
  C-) Yükümlü kişide hata
  D-) Konuda hata
  E-) Muafiyet döneminde hata

  5-)Ülkeyi terk ve ölüm gibi yükümlülüğü kaldıran durumlarda beyan üzerine tarh edilen vergiler ne zaman ödenir?
  A-) Terk ve ölüm olayının gerçekleştiği takvim yılını izleyen yıl sonuna kadar
  B-) Ülkeyi terk ve ölüm olayının gerçekleştiği tarihten itibaren bir ay içinde
  C-) Ülkeyi terk ve ölüm olayının gerçekleştiği takvim yılı sonuna kadar
  D-) Beyanname verme süresi içinde
  E-) Ülkeyi terk olayında, terk etmeden bir ay önce, ölüm halinde ise ölüm olayından itibaren 15 gün içinde

  6-)Vergi Usul Kanunu’nun 132. maddesine göre, yoklama fişlerinin birinci nüshası yoklama yapılan kişi veya yetkili adamına bırakılır. Bu kişiler bulunmazsa bilinen adresine 7 gün içinde posta ile gönderilir.

  Yukarıdaki hükümde yer alan 7 günlüksüre, hukuki niteliği açısından ne tür birsüredir?
  A-) Düzenleyici süre
  B-) İdari süre
  C-) Hak düşürücü süre
  D-) Zamanaşımı süresi
  E-) Müsamaha süresi

  7-)Vade tarihi 31.03.2005 olan bir vergi alacağının tahsil zamanaşımı süresi hangi tarihte dolar?
  A-) 31.03.2006
  B-) 31.03.2007
  C-) 31.12.2008
  D-) 31.12.2009
  E-) 31.12.2010

  8 -)Kanuna karşı hilenin vergi hukukundaki yansıması olarak değerlendirilen ve mali güce göre vergilendirme ve eşitlik ilkelerinin uygulanmasında ciddi bir tehdit oluşturan işlemlere ne ad verilir?
  A-) Usulsüzlük
  B-) Peçeleme
  C-) Vergiden kaçınma
  D-) Hile
  E-) Vergi kaçakçılığı

  9-)
  I. Vergi ziyaı
  II. Vergi kaçakçılığı
  III. Usulsüzlük
  IV. Bilgi vermekten kaçınma
  Yukarıda verilen vergi suçlarından hangilerinin işlenmesi halinde borçludan teminat istenir?
  A-) Yalnız I
  B-) Yalnız III
  C-) Yalnız IV
  D-) I ve II
  E-) III ve IV

  10-)Vergi yükümlüsü olabilme ehliyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A-) Fiil ehliyetine sahip olmayanlar vergiyi doğuran olayla ilişki içindelerse vergi yükümlüsü
  olurlar.
  B-) Vergiyi doğuran olayla iradi ya da gayri iradi bir ilişkide olmak vergi yükümlüsü olmak için yeterlidir.
  C-) Vergi yükümlüsü olabilmek için kanuni ehliyet şarttır.
  D-) Vergi hukukunda ehliyetin temeli vergi ödeme gücüdür.
  E-) Tüzel kişilerin ve tüzel kişiliği olmayan vakıf, cemaat gibi kuruluşların yükümlü olmaları halinde, bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilir.

  Cevaplar:
  1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-A 7-E 8-B 9-D 10-C
   

Sayfayı Paylaş