İngiltere'de Muhasebe Uzmanlığı Mesleği

Konusu 'SMMM Mevzuatı ve Sorunları' forumundadır ve Muhasebe Cafe tarafından 8 Kasım 2016 başlatılmıştır.

 1. Muhasebe Cafe

  Muhasebe Cafe Yönetici Yönetici  Sermaye piyasasını çok yakından ilgilendiren ve güncel bir konu olan, muhasebecilik-müşavirlik kanun tasarısına ilişkin tartışmalara belli ölçüde katkıda bulunmak amacıyla İngiltere uygulaması ana hatları ile bu yazıda ele alınmıştır.

  İngiltere’nin deyim yerindeyse, mesleğin anavatanı olması, İngiliz uygulamasını seçmemizde temel etkendir. Gelişmiş ülke uygulamalarında, mesleğin gerek kuruluş ve örgütlenme tarzında, gerekse faaliyet konularında büyük benzerlikler bulunmaktadır. Öte yandan, Ortak Pazar ülkelerinde, bütünleşmeye paralel olarak önemli ölçüde harmonizasyon gerçekleşmiş ve işbirliği ile standardizasyon ihtiyaçları nedeniyle meslek uluslararası bir karakter kazanmıştır. Tüm bu gelişmeler, mesleğin örgütlenme aşamasında, ülkemiz gerçeklerinin yanında, gelişmiş ülke uygulamalarından da yararlanmanın önemli ve gerekli olduğunu ortaya koymaktadır.

  1. Kavram: Zaman zaman muhasebe uzmanlığı yerine kullanılan muhasebecilik-müşavirlik, bağımsız dış denetçilik vb. deyimler kavram kargaşalığına yol açmıştır. İngilizce "accountancy" denilen muhasebe uzmanlığı, "book-keeping" yani defter tutma anlamındaki muhasebecilikten farklıdır. Aynı şekilde muhasebe uzmanlığının müşavirlik ya da denetçilikle de ilgisi bulunmamaktadır. Müşavirlik denetçilik, defter tutma vb. hizmetler, muhasebe uzmanı tarafından yürütülen faaliyetlerin yalnızca bir parçasını oluşturmaktadır. Kuşkusuz, muhasebe uzmanı, ihtisas alanı olarak yalnızca vergi müşavirliğini veya şirket denetçiliğini ya da başka faaliyet konusunu seçebilir. Bugün İngiltere ve Galler Muhasebe Uzmanları Enstitüsünün bağımsız çalışma yapan 33 bin üyesinin faaliyet konuları itibariyle dağılımını gösteren aşağıdaki tablo incelendiğinde bu husus açıkça görülecektir:

  Faaliyet Gösteren Muhasebe Uzmanının Uğraşı Alanı Kişi Sayısı: 33000

  Yalnızca denetim faaliyeti: 7.000

  Yalnızca vergi danışmanlığı: 3.000

  Yalnızca yönetim danışmanlığı: 1.000

  Yalnızca ödeme güçlüğüne ilişkin faaliyetler: 1.000

  Birden fazla iş konuları:21.000​


  Muhasebe uzmanının belli bir hizmet alanında faaliyet göstermesi, onun yetişmede ihtisasa yöneldiği konular ve ekonomik yaşamda ortaya çıkan gelişmelerle yakından ilgili bulunmaktadır. Nitekim, 1880'lerde İngiltere'de şirketlerin ödeme güçlüğü içine düşmesi ve şirket iflaslarının yaygınlaşması muhasebe uzmanlarını, karlı bir iş olan şirket tasfiyelerinde uzman kişi olarak çalışmaya yöneltmiştir. Aynı şekilde, 1948 İngiliz Şirketler Kanunuyla getirilen, ortaklıkların bağımsız dış denetçiler eliyle zorunlu denetimi hükümleri, muhasebe uzmanlarının dış denetim faaliyetlerinde yoğunlaşmalarına yol açmıştır.


  2. Mesleki Kuruluşlar: Bugün İngiltere’de Kraliyet fermanıyla kurulmuş bulunan 4 mesleki kuruluş bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla:


  • 70 bin üyeli İngiltere ve Galler Muhasebe Uzmanları Enstitüsü (The Institute of Chartered Accountants in England an Wales),
  • 21 bin üyeye sahip Sertifikalı Muhasebe Uzmanları Birliği (The Association of Certified Accountants),
  • Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Uzmanları Enstitüsü (The Institute of Cost and Management Accountants) ve
  • Kamu Maliyesi ve Muhasebesi Enstitüsü (The Chartered Institute of Public Finance and Accounting)dür.

  Bu dört enstitünün ilk ikisi, genel hizmet konularında faaliyet gösterdiği halde, diğer ikisi ihtisas kuruluşlarıdır. Maliyet ve yönetim muhasebesi uzmanları büyük sanayi işletmelerinde istihdam edilmişlerdir. Bunlar, maliyet sistemleri kurma, bütçeleme, finansal ve yatırım kararlarını oluşturma ve yönetimle ilgili diğer konularda faaliyet gösterirler. Kamu maliyesi ve muhasebesi uzmanları daha çok hastane, okul vb. kamu kuruluşlarında çatışırlar. Bunlar, özellikle yerel yönetimlerde muhasebe ve denetim konularında ihtisas sahibidirler. İngiltere'de dörtlü örgütlenmenin sakıncaları zaman zaman vurgulanmıştır. Ancak, bu çok örgütlü yapıya rağmen sisteme damgasını vuran ve uluslararası kuruluşlarda ülkeyi temsil eden, 1880 ve 1948 yıllarında çıkarılmış kraliyet fermanlarına dayanarak faaliyetini sürdüren örgüt, İngiltere ve Galler Muhasebe Uzmanları Enstitüsü'dür. Yazımızın bundan sonraki bölümlerinde yer alan bilgiler de, bu enstitünün düzenleme ve faaliyetlerine dayanmaktadır.


  3. Organizasyon: Çeşitli kentlerin muhasebe uzmanlığı dernekleri ve birliklerinin yöneticilerinin bir araya gelmesiyle 1880 yılında kurulan, İngiltere ve Galler Muhasebe Uzmanları Enstitüsü, 60'ı seçilmiş ve 20'si atanmış üyeden oluşan bir konsey tarafından yönetilmektedir. Seçim bölgelerine ayrılan İngiltere ve Galler'de bu bölgelerin miktarı, yerleri ve seçilecek üye sayıları Konsey tarafından belirlenir. Üyeler altı yıllık bir süreyle seçilir ve 1/3'ü her iki yılda bir yenilenir. Konsey, her yıl bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir başkan vekili seçer. Konsey, başkan bulunmadığı zaman vekili tarafından yönetilir. Ayda bir, olağan olarak toplanan Konsey, başkan, başkan yardımcısı veya başkan vekili tarafından da her zaman olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Kararlar düzenlemelerin aradığı özel durumlar hariç mevcutların çoğunluğuyla alınmaktadır. Konseyin pek çok görevi yürütme komiteleri tarafından yerine getirilmektedir. Yürütme komitelerinin faaliyet konularını aşağıdaki başlıklarda toplamak mümkündür:


  İç ve Dış İlişkiler: Bölge birlikleri, sanayi işletmelerinde istihdam edilen üyeler, uluslararası kuruluşlar ve halkla ilişkiler konularını kapsar.

  Konsey, Politikası, Finansman ve Genel Hizmetler: Konseyin genel amaçlar, finansman konuları ve iç hizmetlerle ilgili konuları içerir.

  Mesleki Yönetim: Soruşturma, disiplin, moral ilkeler ve mesleki standartlarla ilgilidir.

  Mesleki Gelişim: Hem aday olan öğrenciler hem de üyeler için, eğitim ve öğretim ile kursları yürütür.

  Teknik: Parlamento, hukuk ve araştırma konuları ile muhasebe uygulamalarıyla ilgili olan teknik sorunlara ilişkindir.


  4. Mesleğe Giriş: Muhasebe uzmanı (Chartered Accountant) olmadan önce, öğretim ve hizmet içi eğitim çalışması yapan kişiler (ki bunlara öğrenci denmektedir) eğitimi verecek bir firma ile içeriği Konseyin ilgili yürütme komitesince belirlenen bir sözleşme imzalamaktadır. Bu sözleşmenin yapılarak mesleğe ilk adım atılması için asgari yaş sınırı 18'dir. Mesleğe giriş açısından yüksekokul mezunu olanlarla olmayanlar için farklı koşullar bulunmaktadır. Aynı şekilde giriş koşulları açısından, yüksekokul mezunları arasında da, muhasebe ya da dengi bir okulu bitirip bitirmeme halinde de farklılıklar söz konusudur. Yüksekokul mezunu olmayanlar, eğitim sözleşmesi yapmadan önce bir yıllık temel bir kurs (foundation course) almaktadır. Toplam öğrencilerin % 12'sini oluşturan bu öğrencilerin kursları ağır koşullara sahiptir ve kendilerinden tam başarı beklenir. Öğrencilerin başarmak zorunda olduğu bu kursların sınavlarına ilişkin konu başlıkları ise şöyledir.

  • Muhasebenin temelleri, defter tutma teknikleri, hesaplar ve iç kontrol,
  • Temel istatistik ve muhasebe ile ilgili diğer kantitatif yöntemler,
  • Hukukun temel ilkeleri, özellikle sözleşme hukuku,
  • İngiliz ekonomisinin önemli yönleriyle bağlantılı olarak ekonominin temel kavramları.


  Öte yandan yüksek okul mezunları arasında % 70'den fazla bir kesim, muhasebe ya da dengi bir bölümü bitirmeyen öğrencilerden oluşmaktadır. İlginçtir ki, bu öğrenciler arasında, muhasebe disiplini ile hiç ilgisi olmayan güzel sanatlar, dil ve diğer sosyal bölümler ile mühendislik bölümlerinden mezun olanlar da önemli bir miktarı oluşturmaktadır. Ancak, muhasebe ve dengi bölümlerin dışında kalan öğrenciler, uygulamalı eğitim dönemlerinin birinci yılında bir dönüştürme kursunu (Conversion Course) izlemek zorundadırlar. Dönüştürme kursları sonunda düzenlenen sınav konularını; muhasebe, bilgiişlem, hukuk, ekonomi ve işletme, kantitatif teknikler ve yönetim muhasebesine giriş oluşturmaktadır. Öğrencilerin hangi firmalarda eğitim göreceği Enstitü Konseyince belirlenmektedir. Eğitim büroları denilen bu firmaların yeterli eğitim ve öğretim koşullarına sahip olması gerekir. Uygulamalı eğitim dönemi içerisinde ve dönem sonunda, öğrenciler mesleki sınavlara girmektedir. Girişten itibaren takriben 1-1,5 yıllık bir süre geçtikten sonra (1) no'lu mesleki sınavlar, uygulamalı eğitim dönemi sonunda ise (2) no'lu mesleki sınavlar alınmaktadır. Giriş sınavı ile mesleki sınavların konuları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

  Giriş Sınavı, Mesleki Sınav (1) Mesleki Sınav (II): Muhasebe, Finansal Muhasebe (1),Finansal Muh. (II), Hukuk, Vergileme, Denetim, Ekonomi, Hukuk, Finansal Yönetim, Kantitatif Teknikler, Denetim ve Bilgi İşlem, Yönetim Muhasebesi, Muhasebe Teknikleri, İleri Vergileme


  Sınavlardan sonra, normal koşullarda 21 yaşını bitiren kişi üyeliğe kabul edilebilmektedir. Enstitü üyeliğine kabul için sınavlarda başarılı olanların yanında, adayın uygulamalı eğitim süresi boyunca yeterli uygulama, eğitim ve öğretim yaptığına dair, eğitimden sorumlu bir üye tarafından verilen tezkiye de önemlidir Öte yandan aday hakkında refakat çalışması yaptıranlar tarafından da olumlu görüş bildirilmesi gerekmektedir.


  5. Muhasebe Uzmanlarının Verdiği Hizmetler:

  5.1. Bağımsız Dış Denetim:

  İngiltere’de şirketlerin denetimi, organ denetimi değildir. Şirketler Kanunu'na göre işletme hesaplarının denetimi, şirketten bağımsız olan kalifiye dış denetçiler eliyle yürütülmektedir. Sınırlı sorumlu bir şirketin denetçisi olmak için aranan koşullar 1948 Şirketler Kanunu'nun 161 ve 1976 Şirketler Kanunu'nun 13'üncü bölümlerinde düzenlenmiştir. Söz konusu hükümlere göre aşağıdaki kişiler şirket denetçisi olamamaktadır: a- Şirketler: Kastedilen tüzel kişiliğe haiz sınırlı sorumlu şirketlerdir. Sınırlı sorumlulukla denetim bir biriyle çelişir. Çünkü denetimde herhangi bir ihmal var olduğu zaman denetçinin işinden dolayı kişisel sorumluluğunun bulunması gerekmektedir. Oysa şirketlerin cezai sorumluluğun bulunmamaktadır. b- İzleyen Kuruluşların Üyesi Olmayan Kişiler: İngiltere ve Galler Muhasebe Uzmanları Enstitüsü, İskoçya Muhasebe Uzmanları Enstitüsü, İrlanda Muhasebe Uzmanları Enstitüsü, Sertifikalı Muhasebe Uzmanları Birliği, Böylece, muhasebe uzmanları dışında hiç kimsenin şirket denetçisi olamayacağına hükmedilmiştir. c- Şirketin Memur ya da Hizmetlileri ille Şirketin Memur ya da Hizmetlilerinin Ortağı ya da Müstahdemi Olanlar: Denetim standartlarına sıkı sıkıya bağlı olarak faaliyet gösteren denetçi, şirketin önemli kayıtlarını test eder, bilgiişlem sistemlerinin güvenirliliğini kontrol eder, ilgili tüm dokümanları gözden geçirir. Denetçinin işletme grupları itibariyle faaliyet alanı oldukça geniştir. Dış denetim yaptırma zorunluluğu bulunan işletmeler aşağıdaki gruplardan oluşmaktadır: Sınırlı sorumlu tüm şirketler, Devletin sahip olduğu ekonomik işletmeler ile yerel yönetim kuruluşları. Sigortacılık ya da menkul kıymetler gibi özellikli bir alanda faaliyet gösteren kuruluşlar, Kooperatifler, Bazı hayır kurumları. Şahsi işletme veya şahsi ortaklıklar gibi belli bir şirket yapısına sahip olmayan işletmelerin finansal tablolarının denetimi zorunlu tutulmamıştır. Ancak, avukatlar, borsa aracıları, sigorta aracıları ve emlak komisyoncuları gibi özellikli mesleki firmalar, finansal raporlarına muhasebe uzmanı raporunu da eklemek zorundadırlar. Bağımsız dış denetçinin temel görevleri ise şöyle sıralanmaktadır: Ortaklara Rapor Verme: Şirketler Kanunu'na göre, şirket bilanço ve kar/zarar cetvelleri ile işletme hesaplarını inceleyerek genel kurulda ortaklara sunulmak amacıyla bir rapor hazırlaması gerekmektedir. Bu raporda bilanço ve kar/zarar cetvellerinin gerçek ve dürüst bir temelde hazırlanıp hazırlanmadığı ve işletme hesaplarının standartlara ve mevzuata uygun tutulup tutulmadığı hususlarına ilişkin olarak görü; bildirilmektedir. İzahnamelerle İlgili Raporları Hazırlama: Menkul kıymetleri halka arz edilen ortaklıkların, yayınlanan izahnamelerinde, denetçiler tarafından hazırlanacak bir raporun yer alması zorunlu tutulmuştur. Bu rapor, denetçinin görüşünü, bilanço ve kar/zarar cetvellerini, son beş yılda ödenen temettü oranlarını, uygulanan muhasebe politikaları ile hesaplara ilişkin açıklamaları içermektedir. Kamuyu Aydınlatmaya Yönelik Bazı Bilgilerin Denetimi: Yönetici ve çalışanlara ödenen ücretler, avans ödemeleri gibi kamuyu aydınlatmayı gerekli kılan bazı hususlar denetçiler tarafından incelenmektedir. Bu hususlar denetçi raporlarında ayrıca belirtilmektedir. Bağımsız dış denetim ile ilgili son tespitimiz denetçinin sorumluluğuna ilişkindir. Bağımsız dış denetçi olarak muhasebe uzmanının işinden dolayı geniş sorumlulukları bulunmaktadır. Ceza ve medeni mevzuatta ve özellikle içtihatlarda yer alan sorumluluk halleri cezai sorumluluk ve mali sorumluluk başlıklarında toplanır. Kısaca; denetçilerin faaliyetleri sırasında kasten yaptıkları işlemlerden dolayı cezai sorumlulukları, ihmali davranışlarından dolayı ise mali sorumlulukları bulunmaktadır.

  5.2. Danışmanlık Hizmetleri: İngiltere'de mali müşavirlik yapacak kişilerle ilgili olarak herhangi bir yasal düzenleme yoktur. Ancak, muhasebe uzmanları, geniş tecrübeleriyle bu alanda kendilerini piyasaya kabul ettirmişlerdir. Vergi mükelleflerinin çoğu, vergi danışmanlığı ve/veya gelir teşkilatı (Inland Revenue) ile arasındaki ihtilaflarda uzlaşma görevi yapmak amacıyla muhasebe uzmanlarını çalıştırmaktadır. Muhasebe uzmanları, yasal uygulamalarla ilgili olarak ve kendi mesleki çalışmalarıyla sınırlı bir biçimde yorum yapabilirler. Ancak, bunlar bir avukat gibi faaliyet gösteremezler. İngiltere'de avukatlar muhasebe firmasının ortağı olamamaktadır. Ancak, hem muhasebe uzmanı hem de avukatlık sıfatlarına sahip bir kişi doğal olarak firmanın ortağı olabilir. Muhasebe firmaları avukat istihdam edebilmekle birlikte, genellikle yasal konulardaki işlerini avukatlık firmalarına yaptırmaktadır. Muhasebe uzmanları, ortaklıklara, gerçek kişilere, kamu kuruluşlarına ve hayır kurumları gibi ticari olmayan organizasyonlara çok çeşitli amaçlarla mali danışmanlık hizmetleri de verirler. Bunlar, şirketlerin sermaye yapılan, karlılığın ölçülmesi ve kontrolü, çeşitli teşviklerle ilgili hizmetler, kıdem tazminatı planlaması. Kar dağıtım planlaması, hisse senedi gibi oldukça çeşitlilik arz eden konulardır. Öte yandan, meslek üyeleri, yönetim organizasyonu, finansal yönetim ve kontrol. Üst yönetim personelinin tedariki, fizibilite çalışmaları, finansal modeller, proje yönetimi, bilgisayar sistemleri gibi yönetim danışmanlığı alanına giren pek çok hizmeti de vermektedir.

  5.3. İzahnamelerle İlgili Hizmetler: Ayrıntılı finansal bilgileri içeren izahnameler, cari yır bilançosunu, son beş yılın kar/zarar cetvelini, net işletme Sermayesi değişim tablosu ve fon akımı tablosunu içerecek bir şekilde muhasebe uzmanı tarafından borsaya teslim edilir. İzahnameler şirketler tarafından hazırlanmakla birlikte muhasebe uzmanı, kullanılan varsayımlar ile muhasebe esaslarını gözden geçirmektedir. îzahnameler ile ilgili hizmetler genellikle şirketin denetçisi olan muhasebe uzmanınca yerine getirilir. Ancak, şirketler, zaman zaman izahnameyle ilgili işlerini, ihraçta aracılık yapacak aracı kuruma yaptırmaktadır. Bu durumda söz konusu belgeler, biri şirketin, diğeri aracı kurumun denetçisi olan muhasebe uzmanları tarafından imzalanır.

  5.4. inceleme ve Soruşturma: Muhasebe uzmanlarının bir kısım faaliyetleri; şirket kuruluşları, birleşmeler, devirler, hisse senetlerinin değerlemesi, bir işletmenin alımı-satımı tasfiye gibi özellikli incelemelerden oluşur. Öte yandan, soruşturmayı gerektiren incelemelerde muhasebe uzmanı, kamu tarafından müfettiş olarak da atanabilmektedir. Aynı zamanda belli davalarda mahkemede bilirkişi olarak da görevlendirilebilir.

  5.5. Finansal Tabloların Hazırlanması ve Defter Tutma: Bağımsız muhasebe firmaları bazen, küçük ölçekli şirketlerin finansal tablolarını, genel yıllık raporun çıkarılması çerçevesinde veya kredi kurumlarına sunulmak amacıyla hazırlayabilirler. Bu çalışmalar, firmanın denetimle ilgili olmayan kadrosu tarafından yürütülür. Hazırlanan bu tablolarla ilgili sorumluluk bütünüyle şirket yöneticilerinde kalmaktadır. Ayrıca bazı muhasebe uzmanları defter tutma (book-keeping) hizmetlerini de üstlenmektedir. Eğer muhasebe uzmanları aynı zamanda şirketin denetçileri ise mesleki moral ilkeleri, onların mesleki bağımsızlıklarını etkileyecek ölçüde bu tarz hizmetler sunmasını engellemektedir.

  5.6. Diğer Hizmetler: Muhasebe uzmanlarınca verilen diğer hizmetleri şöyle gruplandırmak mümkündür. Muhasebe uzmanı; Ödeme güçlüğüne düşen şirketlerde ya tasfiye memuru ya da alacaklıların temsilcisi olarak hareket edebilir, Şirketlerin ve hisse senetlerinin tescil işlemlerini yürütebilir, Taraflar arasında, ticari bir sözleşmede, finansal konularla ilgili bir ihtilaf ortaya çıktığı zaman, bilirkişilik kanunu uyarınca bilirkişi olarak atanabilir, Hisse senetleri borsaya kote olmayan şirketlerin hisse senetlerinin çeşitli nedenlerle değerlemesi söz konusu olduğunda bu hizmeti yerine getirebilir.


  6. İngiltere Uygulamasından Çıkarılacak Sonuçlar: İngiliz uygulamasının temel özelliklerini sıraladığımızda, ülkemizde mesleğe ilişkin düzenlemeler açısından karşılaştırmalı bir sonuca ulaşmak mümkün olacaktır: İngiltere'de muhasebe uzmanlığının yasal bir çerçeveye oturması, tabandan gelen baskılarla gerçekleşmiştir. Mesleğin üyeleri baskı grubu olarak, önce dernek ve birlikler halinde örgütlenmişler, daha sonra bir araya gelerek yasal düzenlemelerine kavuşmuşlardır, Muhasebe uzmanlığı, sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkan büyük işletmeler olgusuyla birlikte, muhasebe ve işletmeciliğin günbegün önem kazanmasıyla paralel bir gelişim göstermiştir. Piyasa, koşulları bu mesleğin ortaya çıkmasında temel etken olmuştur, Denetim, muhasebe uzmanlığı mesleğinin ortaya çıkması ve örgütlenmesinden sonra, sınırlı sorumlu şirketlerin halka açılması, sermaye piyasasının güçlenip gelişmesine paralel olarak bağımsız bir karakter kazanmıştır, Muhasebe uzmanlığı mesleğinde, muhasebecilik, serbest müşavirlik veya yeminli müşavirlik gibi unvan ve görev farklılaştırmaları yapılmamıştır. Muhasebe uzmanlığı bir kariyer mesleğidir. Ağır bir giriş sınavı ve en az üç yıllık bir refakat dönemi sonucunda meslek sınavları yapılmaktadır. Mesleğe giriş şartları ağırdır. Bu özellikler nedeniyle, meslek üyeleri toplumda geniş ölçüde saygınlık kazanmışlardır, Muhasebe uzmanlığının, ülkemizde kullanılan anlamda muhasebeciler, şahsi firmalarında faaliyetlerini yürütebilecekleri gibi bir muhasebe firmasında da istihdam edilebilirler. Defter tutmak için muhasebe uzmanı olma koşulu aranmamakladır, Mesleğin ana örgütü olan Enstitü bir öz düzenleme (self-regulatory) organıdır. Çerçeve kanuna dayanılarak tüm düzenlemeler enstitü tarafından yapılmaktadır, Meslek üyelerinden oluşan muhasebe standartları ve denetim standartları komiteleri ayrıntılı standartlar yayınlamışlardır. Denetim ve muhasebe standartları olmadan mesleğin geliştirilmesi ve bağımsız dış denetim faaliyetinin yürütülmesi olanaklı değildir. Bağımsız dış denetim yalnızca muhasebe uzmanlarınca yapılmaktadır. Dış, denetim faaliyeti tüzel kişiler tarafından yürütülmemekte, bunun denetimin doğasıyla çeliştiği düşünülmektedir. Denetim yapan kişilerin kişisel sorumluluklarının var olması gereği nedeniyle, gerçek kişiler bağımsız dış denetçi olarak faaliyet göstermektedir, Bağımsız dış denetim, İngiltere’de olduğu gibi, dünyanın hiçbir yerinde vergi idaresine verilen beyannamelerin tasdiki müessesesi olarak anlaşılmamaktadır. Bağımsız dış denetimin vergi incelemelerine dolaylı bir etkisi bulunmaktadır, Bağımsız dış denetçi olarak muhasebe uzmanının temel görevi, genel kurulda ortaklara mali tablolar hakkında kanaatini içeren rapor sunmaktır. Temel fark dış denetçinin, şirket organlarından sayılmaması ve bağımsızlık karakterine sahip olmasıdır, Bağımsız dış denetçinin temel görevlerinden biri de, halka açıklanan bilgileri denetlemesidir. Dış denetim ve bu denetimin bağımsızlık karakteri kazanması, sermaye piyasasında, şirketlerin halka açılmasıyla yakından ilgilidir. Bu nedenle sermaye piyasası kuruluşları bu mesleğin gelişmesinde ve yasal düzenlemelere kavuşmasında önemli rol oynamışlardır.


  MÜSLÜM DEMİRBİLEK
  SPK Baş denetçisi
  Eski Hesap Uzmanı
   

Sayfayı Paylaş