Notu Gizle
Sorunuzu EUSE'den seçip kopyalayın, daha sonra ilgili sayfada (CTRL) + (F) tuş kombinasyonuyla arama kutusunu açarak yapıştırın ve arayın.

Denetim'de En Sık Çıkan Sorular ve Cevapları

Konusu 'Eğitim' forumundadır ve Muhasebe Cafe tarafından 22 Eylül 2016 başlatılmıştır.

 1. Muhasebe Cafe

  Muhasebe Cafe Yönetici Yönetici  1. Aşağıdakilerden hangisi denetim süreci içinde yer alan işlemlerden biri değildir?

  A) Mali tabloların analiz teknikleri ile analiz edilmesi (D)
  B) Denetim planının uygulanması
  C) Teklifin alınması ve değerlendirilmesi
  D) Denetim planının hazırlanması
  E) Denetimin tamamlanması ve raporlanması


  2. Aşağıdakilerden hangisi denetimin özelliklerinden biri değildir?

  A) İşletme hakkında yapılan incelemeyi ilgililere bildirmek
  B) Yapılacak inceleme için kanıt toplamak
  C) İşletme faaliyetlerini kaydetmek (D)
  D) İşletme faaliyetlerinin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluğunu saptamak
  E) Yapılan incelemeyi rapor haline getirmek


  3. Mesleki eğitim ve deneyim standardı aşağıdaki genel kabul görmüş denetim standartlarından hangisinin kapsamındadır?

  A) Raporlama standardının
  B) Tutarlılık standardının
  C) Genel standartların (D)
  D) Görüş bildirme standardının
  E) Çalışma alanı standartlarının


  4. SPK mevzuatında tasfiye, birleşme, devir durumunda bulunan ortaklıklar ile aynı durumdaki sermaye piyasası kurumlarınca düzenlenmiş mali tabloların denetimine ne ad verilir?

  A) Uygunluk denetimi
  B) Faaliyet denetimi
  C) Özel denetim (D)
  D) Sürekli denetim
  E) Sınırlı denetim


  5. Aşağıdakilerden hangisi denetim kanıtlarının güvenilirliğini etkileyen unsurlardan biri değildir?

  A) Kanıtın elde edildiği kaynak
  B) Kanıtın zamanlılığı
  C) Kanıtın objektifliği
  D) Kanıt toplama maliyeti (D)
  E) Kanıtın ilgili olması


  6. İç kontrol sistemini oluşturan politikaların ve prosedürlerin olmadığı varsayıldığında, belli yapısal ve çevresel özellikleri nedeniyle hesap kalanlarının önemli yanlışlara maruz kalması, aşağıdaki risklerden hangisini oluşturur?

  A) İşletme riskini
  B) İç kontrol riskini
  C) Bulgu riskini
  D) Yapısal riski (D)
  E) Kontrol riskini


  7. Aşağıdakilerden hangisi bir denetim sözleşmesinde bulunması gereken asgari unsurlardan biri değildir?

  A) Ücret
  B) Denetimin başlama ve bitiş tarihleri
  C) Tarafların sorumluluk ve yükümlülükleri
  D) Denetim raporunun teslim edileceği muhtemel tarih
  E) İşlenecek denetim programının detayları (D)


  8. Denetim riski hangi aşamada belirlenir?

  A) Raporlama aşamasında
  B) Denetim sonuçlanması aşamasında
  C) Denetimin uygulanması aşamasında
  D) Denetimin planlanması aşamasında (D)
  E) Anlaşma mektubu aşamasında


  9. Vergi inceleme elemanlarının özellikle üretim işletmelerinde uyguladıkları randıman oranları dikkate alınarak yaptıkları denetim aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

  A) Finansal denetim
  B) Yıl sonu denetimi
  C) Faaliyet denetimi (D)
  D) Uygunluk denetimi
  E) Sürekli denetim


  10. İşletmenin gelecekte mevcut karlılık düzeyini engelleyecek, yaşamını tehlikeye sokacak, amaçlarına ulaşmasını engelleyecek olaylar ve kavramlara ne ad verilir?

  A) Yapısal riskler
  B) Önemlilik riski
  C) İşletme riskleri (D)
  D) Kontrol riskleri
  E) Bulgu riski


  11. İşletme nakit varlığın sayımında aşağıdaki denetim tekniklerinden hangisini kullanır?

  A) Analitik inceleme
  B) Fiziki inceleme ve sayım (D)
  C) Doğrulama
  D) İleriye doğru denetim
  E) Yeniden hesaplama


  12. İşletmede randıman analizi yapan bir denetçi verileri incelerken satılan her bir (1) kilo pasta için 800 gr şeker ve 500 gr çikolata kullanıldığı şeklinde veriler görmüştür. Yapılacak analitik inceleme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mantıklılık analizi (D)
  B) Karşılaştırmalı analiz
  C) Fiziki inceleme
  D) Oran analizi
  E) Belge incelemesi


  13. Denetçinin, daha önceki tecrübelerine dayanarak örneklem büyüklüğünü belirlemesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

  A) Niceliklere göre örneklemeyle
  B) Niteliklerine göre örneklemeyle
  C) Analitik örneklemeyle
  D) İradi örneklemeyle (D)
  E) İstatistiki örneklemeyle


  14. Aşağıdakilerden hangisi daimi çalışma kağıtları arasında yer almaz?

  A) İmza sirküleri
  B) Örgüt şemaları
  C) Döneme ait genel ve geçici mizanlar (D)
  D) İş ve belge akış şemaları
  E) Şirketin ana statüsü


  15. Bir işletmenin mali işlemlerinin ve faaliyetlerinin, işletme yönetimi, yasama organı ya da diğer yetkili kişi ve kuruluşlarca belirlenmiş yöntemlere, kurallara ve mevzuata uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan denetime ne ad verilir?

  A) Finansal denetim
  B) Uygunluk denetimi (D)
  C) Bağımsız denetim
  D) Performans denetimi
  E) İç denetim


  16. Denetim döneminin hangi zaman aralıklarında, kimler tarafından, hangi denetim teknikleri uygulanarak denetleneceğinin yazılı bir şekilde belirlenmesi, aşağıdaki denetim aşamalarından hangisinde yapılır ?

  A) İç kontrolün güvenilirliğinin ölçülmesi
  B) Müşterinin seçimi ve işin kabulü
  C) Denetimin tamamlanması
  D) Kanıt toplama
  E) Denetimin planlanması (D)


  17. Aşağıdakilerden hangisi denetim tekniklerinden biri değildir?

  A) Fiziki inceleme tekniği
  B) Güncelleme tekniği (D)
  C) Doğrulama tekniği
  D) Kayıt sürecinin izlenmesi tekniği
  E) Yeniden hesaplama tekniği


  18. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetçinin yaptığı işlerden biri değildir?

  A) Bilirkişilik
  B) İşletmenin mali durumunun iyi olup olmadığını incelemek (D)
  C) İç kontrol sisteminin kurulmasına yardımcı olmak
  D) Mali tabloları denetlemek
  E) Mali konularda danışmanlık yapmak


  19. Denetçinin izlediği denetim tekniklerini, elde ettiği ilgileri ve ulaştığı denetim sonuçlarını kayıt ettiği belgeye ne ad verilir?

  A) Çalışma kağıtları (D)
  B) Doğrulama mektupları
  C) Denetim programı
  D) Soruşturma kayıtları
  E) Anlaşma mektubu


  20. İşletmenin faaliyetlerinin verimlilik ve etkinliklerinin denetlenmesini sağlayan ve yönetim danışmanlığı olarak da kabul edilen denetim türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Uygunluk denetimi
  B) Kamu denetimi
  C) Faaliyet denetimi (D)
  D) İç denetim
  E) Usul denetimi  21. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetlendirici kanıtlar arasında yer alır?

  A) Yevmiye defteri
  B) Büyük defter
  C) Finansal tablo düzeltmeleri
  D) Çekler (D)
  E) Muhasebe yönetmelikleri


  22. Denetim programının tasarımı aşağıdaki aşamalardan hangisinde belirlenir?

  A) İç kontrol sisteminin güvenilirliği ölçüldükten sonra
  B) Anlaşma mektubu imzalandığında
  C) Denetimin planlanmasında (D)
  D) Denetim raporunun değerlendirme aşamasında
  E) Destekleyici kanıtlar toparlanırken


  23. Yanıltıcı beyanların işletmenin iç kontrol sistemi tarafından zamanında engellenememesi riskine ne ad verilir?

  A) Örnekleme dışı risk
  B) Kontrol riskleri (D)
  C) İşletme riskleri
  D) Göreli risk
  E) Bulgu riski


  24. Denetçinin oluşturduğu örneklemi inceleyerek elde ettiği sonuçların gerçek durumdan farklı olma olasılığına ne ad verilir?

  A) Örnekleme dışı risk
  B) Beta riski
  C) Alfa riski
  D) Bulgu riski
  E) Örnekleme riski (D)


  25. Her bir işlem grubundaki hesaplara uygulanacak uygunluk ve maddi doğruluk testlerinin neler olduğu ve bu testlerin kimin tarafından ne zaman yapılacağı aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

  A) Denetim anlaşmasında
  B) Denetim programında (D)
  C) Denetim planında
  D) Denetim kanıtlarında
  E) Denetim raporunda
   

Sayfayı Paylaş